SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS10b - Animals of zoological gardens - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS10b - Animals of zoological gardens
Kod przedmiotu 13.9-WB-EPP-An-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Jan Cichocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with selected issues related to animal biology, ecology, taxonomy, nomenclature and zoogeography of contemporary living amphibians, reptiles, birds and mammals.

Wymagania wstępne

Knowledge of basic zoology and ecology.

Zakres tematyczny

1. History of zoological gardens. Aims and roles of zoological gardens.

2. Zoological gardens’ legislation. Washington Convention (CITES) (incl. role of local authorities, veterinary and sanitary service, police, State Attorney office, customs).

3. World zoo conservation strategy.

4. Aims and methods of active animal conservation. European programmes of species conservation.

5. EAZA standards of animal maintenance in Zoos.

6. Present state and prospects of Polish zoological gardens. Review of Polish zoological gardens.

 7. Selected topics on zoo management (incl. arrangement and mainteneace of enclosures and outdoor exhibit areas, feeding, breeding and participation in species conservation programmes)

8. Fundamentals of zoogeography. Regional zoogeography. Review of selected vertebrate groups.

9. Educational role of zoological gardens.

10. Field trips to Poznan and Wroclaw zoological gardens

Metody kształcenia

Multimedia lecture and laboratory.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lectures and Laboratories  - Participation in lectures. Positive grades from laboratory exercises, which are to be implemented within the laboratory program.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

Bell C. E. (ed.): Encyclopedia of the world’s Zoos, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago-London, 2001

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 13:39)