SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia nauki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia nauki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-FN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie postpopperowskiej, głównie tzw. uhistorycznionej, filozofii nauki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Stephena Toulmina idea naturalnego porządku

Norwooda Russella Hansona logika odkrycia naukowego

Thomasa S. Kuhna koncepcja paradygmatów i wspólnot uczonych

Imre Lakatosa metodologia naukowych programów badawczych

Paula K. Feyerabenda anarchizm epistemologiczny

Metody kształcenia

czytanie poleconych tekstów i ich analiza na zajęciach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test końcowy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

Literatura podstawowa

T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001

P.K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, Warszawa 1979

W. Sady, Spór o racjonalność naukową, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca

K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Lublin 1990

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)