SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opcja J: angielska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opcja J: angielska
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-OJA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasyczną i współczesną filozofią anglosaską.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z historii filozofii.

Zakres tematyczny

Początki filozofii brytyjskiej. Różnice między kontynentalną a brytyjską filozofią. Utopie: T. Moore, Fr. Bacon. Główne zagadnienia brytyjskiej filozofii nowożytnej: Th. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley. Filozofia J. St. Milla. Brytyjska filozofia analityczna. Kobiety w brytyjskiej filozofii: A. Conway, M. Astell, M. Wollstonecraft. Wolność pozytywna i negatywna w ujęciu I. Berlina. Liberalizm J. Graya. Współczesna filozofia społeczna i polityczna: konserwatyzm, neoliberalizm, komunitaryzm, feminizm. Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa. Filozofia R. Nozick'a. 

Metody kształcenia

Wykład podający, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Astell M. A Serious Proposal to the Ladies, New York 2002.
 2. Berlin I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.
 3. Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.
 4. Locke J. Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
 5. Gray J., Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
 6. Hindess B., Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa-Wrocław 1999.
 7. Manet P., Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.
 8. Mill J.St., Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2005.
 9. Porębski Cz., Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków 1999.
 10. Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
 11. Wollstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Höffe O., Sprawiedliwość polityczna, Kraków 1999.
 2. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998.
 3. Milkaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994.
 4. Putnam T.M., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.
 5. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
 6. Sadurski W., Neoliberalny system wartości politycznych, Warszawa 1980.
 7. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
 8. Walzer M., O tolerancji, Warszawa 2002.
 9. Wróbel Sz., Władza i rozum, Poznań 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)