SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka w nauce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka w nauce
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-EN-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci w trakcie zajęć nabywają wiedzy na temat usytuowania nauki w kulturze ogólnoludzkiej oraz o mechanizmach kontroli społecznej życia naukowego. Nabywają także kompetencji w kwestiach dotyczących przeciwdziałania patologiom w życiu akademickim.

Wymagania wstępne

Studenci powinni znać podstawy metodologii nauki oraz teorii i historii kultury, a także znać podstawową terminologię z zakresu etyki.

Zakres tematyczny

1. Etyka jako nauka a etyka w nauce. 2. Naukowiec jako przedstawiciel elity intelektualnej. Prestiż społeczny nauki i naukowców. 3. Nauka jako źródło kultury (Elzenberg, Twardowski, Ajdukiewicz, Kotarbiński). 4. Etyka zawodowa – deontologia zawodowa. 5. Kodeksy etyki zawodowej. 6. Etyka zawodowa w nauce – rys historyczny. 7. Kodeksy etyczne dla naukowców. 8. Polityka naukowa. Granice wolności nauki.. 9. Patologie życia naukowego. 10-14. Ocena moralna wybranych przykładów patologii życia akademickiego w Polsce. 15. Regulacyjny charakter etyki. Sankcje moralne w nauce. 

Metody kształcenia

symulacja, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielne przeprowadzenie w trakcie zajęć analizy konkretnego przypadku patologii życia naukowego. Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową oceny z ćwiczeń oraz z końcowego kolokwium pisemnego.

Literatura podstawowa

  1. T. Czeżowski, O rzetelności, obiektywności i bezstronności w badaniach naukowych, [w:] Pisma  z etyki i teorii wartości. Wrocław 1989, s. 225-226.
  2. Etyka w środowisku naukowym, pod red. J. Zielińskiego i L. Tyszkiewicza, PAN, Warszawa 1994.
  3. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja do spraw Etyki w Nauce, Warszawa 2012 - http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf.
  4. Patologia i terapia życia naukowego, pod red. J. Goćkowskiego, P. Kisiela, Universitas, Kraków 1994.
  5. A. Gromkowska-Melosik Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, GWP. Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. S. Konstańczak, Plagiat jako wyraz moralnej patologii w środowisku akademickim, „Dialog Akademicki” 2005, nr 13.
  2. A. Schopenhauer, O uczoności i uczonych, „Znak” 1992. Nr 6.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Stefan Konstańczak (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 15:17)