SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A3: Osobowość moralna w tradycji filozofii i psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A3: Osobowość moralna w tradycji filozofii i psychologii
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-POMT
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie do zagadnień filozofii podmiotu i psychologii moralności jako intgralnych dziedzin wiedzy o człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu filozofii człowieka i etyki

Zakres tematyczny

1. Pojęcie natury ludzkiej w tradycji filozoficznej: Platon, Kant, Marks, Freud, Sartre.

2. Pojęcie natury ludzkiej w psychologii: psychologia behawiorystyczna - B.F. Skinner, psychologia ewolucjonistyczna - K. Lorenz.

3. Spór o naturę ludzką: hedonizm, egoizm, altruizm, sympatia, instynkty społeczne.

4. Zagadnienie sumienia.

5. Motywy i intencje postępowania.

6. Wola, postanowienie, działanie.

7. Pojęcie osoby i osobowości.

8. Podmiot moralny i problem tożsamości.

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa, analiza wybranych tekstów źródłowych, referaty, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, kolokwium, znajomość wybranych lektur.

Literatura podstawowa

1. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

2. M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, (wydanie dowolne).

3. L.Stevenson, D.L. Haberman, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001.

4. D. Parfit, Racje i osoby, Warszawa 2012.

5. M. Jędraszewski, Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów, Poznań 1991.

Literatura uzupełniająca

M. Rutkowski, Obowiązek moralny a motywacja, Szczecin 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)