SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Wybrane problemy filozoficzne w dialogach Platona - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Wybrane problemy filozoficzne w dialogach Platona
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-PWPF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami filozoficznymi podejmowanymi w dziełach Platona.

Wymagania wstępne

zaliczony kurs historii filozofii lub historii filozofii starożytnej

Zakres tematyczny

Lektura i dyskusja nad tekstem wybranych dialogów Platona, w których podjęte zostały uniwersalne problemy
metafizyczne, teoriopoznawcze, kosmologiczne, etyczne, filozoficzno-polityczne, filozoficzno-religijne, które
skonfrontowane zostaną ze współczesnymi opracowaniami i analizami Platonizmu.

Metody kształcenia

seminarium, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

napisanie/prezentacja eseju; test końcowy

Literatura podstawowa

Fragmenty wybranych dialogów Platona (m. in.: Eutyfron, Hippiasz mniejszy, Gorgiasz, Fedon, Fajdros, Państwo, Teajtet, Sofista, Timajos), dostępne w wielu wydaniach i przekładach.

Literatura uzupełniająca

  1. B. Dembiński, Późna nauka Platona, Katowice 2003.
  2. B. Dembiński, Teoria idei (kilka wydań).
  3. J. Gajda, Platońska droga do idei, Wrocław 1993.
  4. M. Podbielski, Platon, w: H. Podbielski (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. II, Lublin 2005.
  5. seria: Kolokwia Platońskie, A. Pacewicz (red.).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)