SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Filozofia religii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Filozofia religii
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-PFR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z najważniejszymi problemami oraz nurtami i szkołami filozofii religii.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Filozofia religii a filozofia, religiologia, religioznawstwo, teologia; 2) Główne szkoły i nurty filozofii religii; 3) Rodzaje religii i twierdzeń religijnych; 4) Problem uzasadnienia twierdzeń religijnych; 5) Argumenty na rzecz tezy o istnieniu / nieistnieniu Boga; 6) Rodzaje twierdzeń o relacji między sferą nadnaturalną i światem empirycznym; 7) Problem nadnaturalnych interwencji; 8) Religia a nauka; 9) Naturalizowanie religii; 10) Filozoficzne aspekty twierdzeń religijnych.

Metody kształcenia

Wykład, wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test wyboru.

Literatura podstawowa

Bóg - Nicość : teologie negatywne u progu czasów nowożytnych / Jan Miernowski ; [przeł. Maciej Abramowicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2002. 
    A companion to philosophy of religion / ed. by Philip L. Quinn and Charles Taliaferro. - Malden : Blackwell, cop. 2004. 
    Człowiek i religia : zarys filozofii religii / Zofia J. Zdybicka. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.
    Człowiek w świecie symboli : antropologia filozoficzna Mircei Eliadego / Artur Rega. - Kraków : "Nomos", 2001.
    Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych / Konrad Waloszczyk ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012.
    Fenomenologia religii / Geo Widengren ; przeł. Joanna Białek. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2008.
    Filozofia religii / wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Chwedeńczuk ; przeł. [z ang.] Tadeusz Baszniak [i in.]. - Warszawa : "Spacja" : Fundacja "Aletheia", 1997.
    Filozofować w kontekście teologii : problem religii prawdziwej / red. Piotr Moskal ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii. Katedra Filozofii Religii. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004.
    Filozofowie o religii : przekłady. [T. 1], (De tribus impostoribus, Campanella, Aniczkow, Kozielski, Kant, Fichte, Schleiermacher, Hegel, Schelling, Pearson, Guyau) / wyboru dokonał oraz wstępami i przypisami opatrzył Andrzej Nowicki. - Warszawa ; Kraków : Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. Odział Wojewódzki, 1960.
    Filozofowie o religii : przekłady. T. 2, (Sekstus Empiryk, Giordano Bruno, Giulio Cesare Vanini, Tommaso Campanella, Sylvain Marechal, Jan Wincenty Smoniewski, Hans Vaihinger) / wyboru dokonał oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Nowicki. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1963.
    Funkcje modeli w poznaniu Boga : analiza propozycji współczesnych filozofów anglosaskich / Emil Furtak ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny. - Kraków : "Unum", 2001. 
    Jeśli Boga nie ma... : o Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii / Leszek Kołakowski ; przekł. autoryzowany [z ang.] Tadeusz Baszniak i Maciej Panufnik. - Londyn : "Aneks", 1987.
    Mity, modele, paradygmaty : studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii / Ian G. Barbour ; [tł. Marek Krośniak]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1984.
    Odczarowanie : religia jako zjawisko naturalne / Daniel C. Dennett ; przeł. i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. 
    Podstawy nauk o religii / Andrzej Bronk. - Wyd. 3 popr. i zm. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009.
    Problem Boga w filozofii religii : krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji / Henry Duméry ; tł. [ z franc.] Ireneusz Kania ; przedm. Piotr Siejkowski. - Kraków : "Znak", 1994.
    Światopogląd, religia, teologia : zagadnienia filozoficzne i metodologiczne / Stanisław Kamiński ; do druku przygotowali Monika Walczak, Andrzej Bronk ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1998.
    Wprowadzenie do filozofii religii / Stanisław Wszołek. - Kraków : Wydaw. WAM, 2004.
    Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie / Piotr Bylica ; Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016
    Teodycea / Wincenty Granat, Lublin: KUL, 1962.
    Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej / Paweł Mazanka. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)