SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wychowania fizycznego na róznych etapach edukacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego na róznych etapach edukacyjnych
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MWF-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 
Wykład - - 20 1,33 Egzamin

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć ruchowych na różnych etapach edukacyjnych. Opanowanie umiejętności przygotowania konspektów i toków lekcji wykorzystujących różne metody nauczania. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu rozwoju somatycznego i motorycznego człowieka, pedagogicznych i psychologicznych uwarunkowań rozwoju

Zakres tematyczny

Pojęcia dotyczące szeroko rozumianej kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, sport, turystyka, rekreacja, rehabilitacja). Lekcja wychowania fizycznego, jej typy i rodzaje. Metody stosowane w szkolnym wychowaniu fizycznym. Analiza programów nauczania na różnych etapach edukacyjnych. Ocena z wychowania fizycznego. Kompetencje nauczyciela. Czynności nauczycielskie. Poznanie potrzeby edukacji permanentnej w odniesieniu do aktywności fizycznej. Forma pisania konspektów lekcyjnych i zastosowanie w nich odpowiednich metod nauczania. 

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, podająca, poglądowa, słownego ujęcia ruchu, obserwacja, dyskusja problemowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem na podstawie sprawdzianu pisemnego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pisemne opracowanie konspektu lekcyjnego.  

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Bronikowski M, Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2007,
 2. Bronikowski M, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2012,
 3. Bronikowski M., (red.), Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole, Wyd. eMPi2, Poznań, 2005.
 4. Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WSiP, Warszawa, 1991
 5. Kołodziej M, Kołodziej J, Lekcje wychowania fizycznego w klasach IV-VI, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005.
 6. Kołodziej M, Kołodziej J, Lekcje wychowania fizycznego w Gimnazjum, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005.
 7. Pańczyk Wł., Warchoł K., W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
 8. Siatka – Janikowska M., Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metodyki wychowania fizycznego, AWF   Kraków, 2001.
 9. Strzyżewski St., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa, 1997
 10. Warchoł Krzysztof, Planowanie wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu „Mały Mistrz”, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2015,
 11. Umiastowska D., Lekcja wychowania fizycznego, Uniwersytet Szczeciński, 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. Lider
 2. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 05-06-2020 03:49)