SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-PP-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa. Zapoznanie z zasadami oceny stanów zagrożenia życia, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych. Kształtowanie postaw szacunku i wrażliwości.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Ocena stanu poszkodowanego, badanie przedmiotowe, ocena funkcji życiowych, ocena miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy. Poznanie algorytmów postępowania w stanach nagłego zatrzymania krążenia: resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego i dziecka, omdlenia, wstrząs, krwotok, zawał serca. Stany zagrożenia życia związane z układem nerwowym i oddechowym: drgawki, cukrzyca, zadławienie, urazy klatki piersiowej, urazy i rany – algorytmy postępowania. Wpływ warunków środowiska na organizm człowieka, algorytmy postępowania w przypadku oparzeń, udaru cieplne, hipotermii odmrożenia.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pomiar, metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest test umiejętności praktycznych z algorytmów postępowania w pierwszej pomocy.

Literatura podstawowa

  1. Kleszczyński J. Stany nagłe u dzieci. PZWL 2018Warszawa
  2. Plantz S. H. Wipfler E. J. Medycyna ratunkowa. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2017.
  3. Paszkowska M. Prawo dla ratowników medycznych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r. Warszawa 2019.
  4. Paciorek P. Patrzała A. Medyczne czynności ratunkowe (red) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
  5. Rysz. S. J. Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe. Difin, Warszawa 2017.
  6. http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html
  7. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/aktywnosc-fizyczna-i-sport/
  8. http://www.coms.pl/dla-pacjentow/zajecia-edukacyjne

Literatura uzupełniająca

www.prc.krakow.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 09:27)