SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Motoryczność człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Motoryczność człowieka
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MCz-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem nauczania  jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, przejawami i strukturą motoryczności człowieka z uwzględnieniem  okresów ontogenezy oraz implikacji pedagogicznych związanych z rosnąca rolą ruchu jako elementu profilaktyki zdrowia. 

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z anatomii, biomechaniki, fizjologii, biochemii oraz nauk humanistycznych i społecznych, socjologii, psychologii, pedagogiki ogólnej, filozofii.

Zakres tematyczny

Badania w zakresie zjawisk motoryczności. Strona potencjalna i efektywna motoryczności człowieka. "Zdolności motoryczne" czy "cechy motoryczne"? Struktura wewnętrzna zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych. Formy przejawiania się zdolności szybkościowych. Uwarunkowania szybkości ruchów człowieka. Zasady kształcenia zdolności szybkościowych. Pomiar zdolności szybkościowych. Somatyczne determinanty siły. Znaczenie różnych typów ćwiczeń siłowych dla prawidłowego rozwoju fizycznego człowieka. Pomiar zdolności siłowych. Pojęcie zdolności wytrzymałościowych. Klasyfikacje wysiłków wytrzymałościowych i ich uwarunkowania. Pomiar zdolności wydolności i wytrzymałości. Testowanie gibkości. Istota i klasyfikacje zdolności koordynacyjnych. Formy testów zdolności koordynacyjnych i ich praktyczne zastosowanie. Typy lateralizacji czynności ruchowych. Leworęczność i jej konsekwencje w rozwoju osobniczym. Przykłady testów motorycznych. Samokontrola sprawności. Międzynarodowy test sprawności – Eurofit.

Metody kształcenia

Wykład audytoryjny. Metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie testu z progami punktowymi.

Literatura podstawowa

 1. Dobosz J. Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. AWF, Warszawa 2012.
 2. Dobosz J. Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. AWF, Warszawa 2012.
 3. Dobosz J. Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Siatki centylowe.  AWF, Warszawa 2012.
 4. Jegier A., Nazar K., Dziak A. Medycyna sportowa. PZWL, Warszawa 2013.
 5. Ljach W. Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. COS, Warszawa 2003.
 6. Osiński W. (red.) Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania, AWF Poznań, 2000.
 7. Osiński W.  Antropomotoryka. AWF Poznań, 2003.
 8. Osiński W. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. PZWL, Warszawa, 2013.
 9. Szopa J., Mleczko E., Żak S. Podstawy antropomotoryki. PWN Warszawa – Kraków, 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Antropomotoryka, czasopismo AWF w Krakowie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 08:50)