SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka piłki nożnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka piłki nożnej
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MPN-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Jacek Sajnóg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki nożnej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Systematyka ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki nożnej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na lekcji i przepisami gry w piłkę nożną

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętności techniczne gry w piłkę nożną.

Zakres tematyczny

Technika poruszania się po boisku. Ćwiczenia oswajające z piłką. Zabawy i gry w nauczaniu techniki. Systematyka techniki. Uderzenia i przyjęcia piłki wewnętrzna częścią stopy, wewnętrznym podbiciem, prostym podbiciem, zewnętrznym podbiciem. Uderzenia i przyjęcia piłki głową. Przyjęcia piłki podeszwą, klatką piersiową, udem, podudziem. Prowadzenie piłki, strzały do bramki, drybling, zwody z piłką i bez piłki, Gra ciałem i odbieranie piłki, technika gry bramkarza, wrzut piłki z linii bocznej. Taktyka atakowania i bronienia, atakowanie i bronienie indywidualne oraz zespołowe. Struktura lekcji piłki nożnej. Organizacja zawodów oraz turniejów w piłce nożnej. Przepisy gry, sędziowanie.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi oraz test sprawnościowy - znajomość systematyki ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki z zakresu piłki nożnej i przepisy gry.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Dziąsko J., Naglak Z.: Teoria gier zespołowych. PWN Warszawa. Wrocław 1983.
 2. Panfil R., Żmuda W. Nauczanie gry w piłkę nożną. SMS . PZPN. Wrocław 1996.
 3. Stronczyński W., Stuła A. Gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarskim. Skrypt nr 100, AWF Poznań 1995.
 4. Talaga J. Taktyka piłki nożnej. Sport i Turystyka 1988.
 5. Talaga J.Technika piłki nożnej. Sport i Turystyka 1987.
 6. Talaga J.Trening piłki nożnej. Sport i Turystyka 1989.
 7. Przepisy gry 2016/17. Kolegium sędziów PZPN (https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/1511-Przepisy Gry 2016_2017.pdf)
 8. Podręcznik trenera piłki nożnej dzieci. PZPN. ( https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/663/2202-Podręcznik trenera piłki nożnej dzieci.pdf)

Literatura uzupełniająca

 1. Bangsbo J.Sprawność fizyczna piłkarza. Warszawa 1999.
 2. Bondarowicz M.Zabawy w grach sportowych. Warszawa 1995.
 3. Ćmikiewicz L.Piłka nożna dzieci i młodzieży. MAWI. Warszawa 2000.
 4. Naglak Z. Zespołowa gra sportowa. AWF Wrocław 1994.
 5. Solveborn S.A. Stretching. Sport i Turystyka 1982

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-05-2020 23:05)