SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka lekkoatletyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka lekkoatletyki
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MLA-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Agnieszka Grad-Rybińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki, techniki i przepisów poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych z uwzględnieniem różnych etapów edukacyjnych. Znajomość metod i zasad nauczania lekkiej atletyki w placówkach szkolnych.

Wymagania wstępne

Ogólna sprawność psychomotoryczna.

Zakres tematyczny

Charakterystyka lekkiej atletyki, jako dyscypliny sportu (konkurencje la i przepisy, podział na kategorie wiekowe, rodzaje zawodów). Zabawy i gry lekkoatletyczne, metodyka i technika nauczania wybranych konkurencji: biegi sprinterskie, biegi przez płotki i sztafetowe, skok w dal i wzwyż, rzut piłeczką palantową i oszczepem, pchnięcie kulą. Samodzielne prowadzenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, metoda podająca, poglądowa, syntetyczno-analityczna, pokaz, pomiar, obserwacja, dyskusja problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na oceną na podstawie sprawdzianów praktycznych z poszczególnych konkurencji, testu z progami punktowymi z zakresu materiału teoretycznego.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

  1. Stawczyk Z. (red.) Stawczyk Z., Gry i zabawy lekkoatletyczne. Poznań, 1998
  2. Szelest Z., Sulisz S. Zbiór ćwiczeń ogólnych i specjalnych. Warszawa, 1985
  3. Przepisy zawodów w lekkoatletyce, PZLA Warszawa, 2008
  4. Iskra J.Wojnar J. Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży : ćwiczenia, gry i zabawy w lekkoatletycznym nauczaniu początkowym, Opole 2008
  5. Sulisz S., 1996, Lekkoatletyka dla najmłodszych. Warszawa
  6.  Iskra J. 2004, „Lekkoatletyka: podręcznik dla studentów”. Wydawnictwo AWF w Katowicach

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-05-2020 23:36)