SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka piłki ręcznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka piłki ręcznej
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MPR-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Władysław Leśniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki ręcznej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Systematyka i metodyka nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki ręcznej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego na różnych etapach edukacyjnych. 

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności podań, chwytów, rzutów i kozłowania.

Zakres tematyczny

Podstawowe umiejętności w zakresie techniki gry: (postawa w obronie i w ataku, poruszanie się w obronie (krok dostawny, odskok, doskok, bieg przodem i tyłem, zatrzymanie się, poruszanie się w atakowaniu, chwyty, podania rzuty, kozłowanie, zwody). Opanowanie umiejętności w zakresie gry indywidualnej w obronie i w zakresie gry indywidualnej w ataku. Nauka podstawowych rozwiązań w obronie:

 • obrona, krycie „każdy swego” – fragmenty 1x1, 2x2, 3x3,
 • obrona, krycie z przekazywaniem – fragment 2x2,
 • obrona, krycie „każdy swego” na całym boisku,
 • obrona, krycie „każdy swego” na połowie boiska,
 • obrona, krycie „każdy swego” w obrębie linii rzutów wolnych,
 • obrona strefowa 3x3, poruszanie się w kierunku podanej piłki.

Opanowanie umiejętności gry w kontrataku. Opanowanie podstawowych umiejętności gry w ataku pozycyjnym. Gra szkolna z zastosowaniem poznanych elementów techniczno – taktycznych. Praktyczna nauka sędziowska.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi oraz test sprawnościowy - znajomość systematyki ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki z zakresu piłki ręcznej i przepisy gry.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Czerwiński J. Piłka ręczna. Gdańsk 1978.
 2. Olejnik M. Paterka S. Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej. Skrypt Nr 133. AWF Poznań 1997.
 3. Paterka S. Nitka J. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu piłki ręcznej. Poznań 1987.
 4. Paterka S. Mini piłka ręczna. Poznań 1994.
 5. Walszyk  L. Szkutnik R. Piłka ręczna. Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2005.
 6. Wrześniewski S. Piłka ręczna. Poradnik metodyczny. Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 17:13)