SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-OISR-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Morawin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5 0,33 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych, klasyfikacji, planowania i realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Zapoznanie studenta z zagadnieniami prawnymi, logistycznymi i bezpieczeństwa organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu społecznych podstaw sportu

Zakres tematyczny

 1. Charakterystyka imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Podstawy prawne organizowania imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
 3. Zasady planowania i programowania imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. Fazy planowania imprezy sportowej i rekreacyjnej.
 5. Zasady bezpieczeństwa imprez sportowych i rekreacyjnych.
 6. Regulaminy organizacyjne imprez sportowych i rekreacyjnych.
 7. Harmonogram imprezy sportowej i rekreacyjnej. Scenariusz imprezy sportowej i rekreacyjnej.
 8. Kosztorys imprezy sportowej i rekreacyjnej. Rozliczanie imprezy.
 9. Ryzyko w planowaniu i organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
 10. Przygotowanie logistyczne i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
 11. Zasoby materialne, urządzenia, obiekty sportowe i rekreacyjne, sprzęt sportowy i rekreacyjny.
 12. Zarządzanie imprezą sportową i rekreacyjną.

Metody kształcenia

Metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji, praca w grupach, analiza dokumentów, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przygotowanie scenariusza imprezy masowej (1-10pkt), aktywny udział studenta w organizacji  imprezy  oraz sprawozdanie z jej przebiegu (1-10pkt), uczestnictwo w zawodach sportowych oraz złożenie raportu z ich przebiegu (5pkt). Oceniane jest również zaangażowanie podczas zajęć. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 50% punktów z max liczby punktów możliwych do zdobycia podczas ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Allen J. Organizacja imprez.  Najlepszy przewodnik dla organizatorów udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Wyd. International Publishing Service, Warszawa 2006.

2. Baczewski  A, Ryba B. Podstawy prawne bezpieczeństwa imprez sportowych. Wyd. II PKMS, Warszawa 2003.

3. Bezpieczeństwo imprez masowych: praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Stanisława Pieprznego. Rzeszów 2012.

4. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

5. Dz.U. 2013 poz. 611. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

6. Kotowski W, Kurzępa B. Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyd. Difin, Warszawa 2012.

7. Parszowski  S, Kruczyński A. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki. Wyd. Difin, Warszawa 2015.

 

Literatura uzupełniająca

1.     Koziński M. Bezpieczeństwo imprez masowych w Gdańsku na podstawie przygotowań do EURO 2012. Wyd. Fundacja Pro Pomerania, Gdańsk , Słupsk 2010.

2.     Gołaszewski  J,  Paterka  S, Wieczorek A. Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach. Wyd. AWF Poznań 2000.

3.     Burgiel RK. Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych. Warszawa 2007.
(dostępny w wersji pdf na stronie internetowej: http://sportpromotion.pl/assets/files/materialy/podrecznik_dla_organizatorow.pdf)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 09:05)