SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Turystyka szkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Turystyka szkolna
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-TS-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • doc. dr Krzysztof Dzieńdziura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5 0,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawy organizacji imprez turystycznych w szkole i w placówkach oświatowo-wychowawczych. Wprowadzenie w wartości dydaktyczno-wychowawcze, estetyczne, zdrowotne, resocjalizacyjne i hedonistyczne turystyki szkolnej.

Wymagania wstępne

Podstawowe wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego organizowania turystyki w warunkach szkolnych

Zakres tematyczny

Turystyka szkolna w układzie strukturalnym (w czasie lekcyjnym, pozalekcyjnym i pozaszkolnym), formy turystyki szkolnej. Metodyka przygotowania i prowadzenia imprez turystycznych w szkole, w każdej z dyscyplin turystyki kwalifikowanej. Zajęcia kulturalno-oświatowe na imprezach turystycznych. Gry i zabawy. Wycieczka podstawową formą pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole. Programy wycieczek weekendowych, wieloprzedmiotowych z elementami turystyki kwalifikowanej.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, filmu, dyskusja problemowa, projekt

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie zadań praktycznych, projektu grupowego (oceniana zgodność z tematem, strukturą opracowania, odpowiedni i twórczy dobór literatury), ocena postawy studenta wobec przedmiotu będzie wyrażona na podstawie czynnego uczestnictwa i zaangażowania w formy pracy w trakcie ćwiczeń (aktywność, poziom przedstawienia prezentacji). 

 

Literatura podstawowa

1.     Denek K. W kręgu edukacji krajoznawstwa i turystyki w szkole, UAM w Poznaniu 2000.

2.     Domaracka B.- Jak organizować szkolną turystykę, Warszawa 2008.

3.     Harajda R. Organizujemy turystykę w szkole, Zielona Góra 1987.

4.     Janowski I. Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.

5.     Łobożewicz T. Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. Skrypt dla studentów, Warszawa 1996.

6.     Podstawy rekreacji i turystyki – pod redakcją S. Toczek-Werner, AWF Wrocław 2002.

7.     Terminologia turystyczna.  Zalecenia WTO, ONZ, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

1.     Denek K. Poradnik dla organizatora wycieczek szkolnych, Warszawa 1985.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 13:13)