SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne specjalne
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-WFS-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Marta Dalecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Teoretyczne, metodyczne i praktyczne przygotowanie studenta do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami sensorycznymi, upośledzeniem umysłowym oraz dysfunkcją narządu ruchu na różnych etapach edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Znajomość metodyki wychowania fizycznego i podstawowych treści pedagogiki

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo zajęć w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych. Sport, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Podstawowe zagadnienia z oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki oraz dysfunkcji narządu ruchu. Zajęcia ruchowe w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych – treści, metody, formy i środki. Osobowość i kompetencje nauczyciela wychowania specjalnego w zakresie dostosowanej aktywności ruchowej. Teoria i metodyka wychowania fizycznego osób z dysfunkcjami narządu ruchu, osób z dysfunkcjami sensorycznymi, osób z upośledzeniem umysłowym, osób niedostosowanych społecznie.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, praca w grupach - przygotowanie projektów grupowych, metoda projektu – projekt indywidualnych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest sprawdzian wiedzy, prezentacja multimedialna oraz aktywny udział w zajęciach. Ocenie podlegają:

 • wiadomości teoretyczne na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach,
 • obserwacje zachowań studenta podczas zajęć,
 • opracowane przez studenta materiały metodyczne (scenariusz lekcji, konspekt lekcji, prezentacja multimedialna).

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1.   Bogdanowicz M. Kisiel B. Przasnyska M. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP Warszawa.
 2.   Brzeziński W. (1990) Wychowanie fizyczne specjalne - Część I. Skrypt Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3.   Brzeziński W. (1990) Wychowanie fizyczne specjalne - Część II. Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Skrypt US
 4.  Marchewka A. (1999) Wychowanie fizyczne specjalne. Skrypt AWF w Krakowie
 5.  Sękowska Z. (1998) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo WSPS Warszawa  
 6.  Gawlik K. Walaszczyk A. (2002) Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych. AWF Katowice
 7.  Bolach E. (1994) Zespołowe gry sportowe jako sposób doskonalenia systemu kompensacyjnego inwalidów narządu wzroku. Studia i monografie AWF Wrocław, 38.
 8.  Witkowski D. Nowicki P. (1998) Piłka nożna dla osób niewidomych i niedowidzących-nowa forma rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji z.4,s.145-151.
 9. Olimpiady Specjalne Polska: http://www.olimpiadyspecjalne.pl

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 05-06-2020 03:39)