SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyki w placówce oświatowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyki w placówce oświatowej
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-Pra-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 90 6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest wykształcenie właściwych umiejętności i nawyków w pracy typowych dla nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach edukacyjnych; hospitacja i prowadzenie lekcji wychowania fizycznego i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, wdrażanie do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy przez udział w całokształcie życia szkoły.

a) zweryfikowanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych;

b) wdrażanie studentów do samodzielnej pracy w szkołach na różnych poziomach edukacji, planowanie i organizowanie różnorodnych zajęć sportowych;

c) zdobywanie nowych doświadczeń i gromadzenie w toku obserwacji wiedzy o funkcjonowaniu instytucji;

d) zapoznanie się z charakterem pracy, zadaniami oraz warsztatem metodycznym nauczyciela wychowania fizycznego;

e) stworzenie warunków do samooceny własnych działań, rozpoznania swoich predyspozycji do roli nauczyciela i animatora zajęć sportowych w szkole.

Zebranie materiałów do przygotowania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Praktyka obejmuje 90 godzin zajęć (hospitacja i prowadzenie zajęć). Student ustala czas i miejsce praktyk samodzielnie zgodnie z instrukcją praktyk, przedstawia dziennik praktyk arkusze obserwacji i konspekty lekcji.

Metody kształcenia

Dyskusja problemowa, obserwacja, analiza dokumentów, projekt

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez opiekuna praktyk, potwierdzonej pieczęcią placówki oraz przedłożeniem dokumentacji praktyk: dziennik praktyk, arkusze obserwacji i konspekty lekcji.

Literatura podstawowa

1.      Madejski E. Węglarz J. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Wyd. Impuls,  2014

2.      Gniewkowski W. Wlaźnik K. Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WSiP, Warszawa, 1991

3.      Sulisz S., Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa, 1991

Literatura uzupełniająca

  1. Lider
  2. Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 22-05-2020 12:48)