SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedsiębiorczość w sektorze kultury i przemysłu kreatywnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość w sektorze kultury i przemysłu kreatywnego
Kod przedmiotu 04.2-WH-PKI-PSKPK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Kultura Internetu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z kulturą. Studenci będą mieli okazję poznać szeroki  kontekst teoretyczny (m.in. konsekwencje postrzegania kultury jako towaru, role producenta i konsumenta kultury, kwestia prosumeryzmu), ale też szczegółowe, praktyczne zagadnienia (m.in. zasady prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy zarządzania projektami kulturowymi, elementy projektowania produktów usług). 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

 1. Kultura jako produkt.
 2. Pomiędzy konsumentem a producentem kultury. Zjawisko prosumeryzmu. 
 3. Zarządzanie projektami w sferze kultury. 
 4. Praktyka działalności gospodarczej.
 5. Podstawowe techniki analizy otoczenia biznesowego.
 6. Budowanie modeli biznesowych. 
 7. Strategie marketingowe w instytucjach kultury.
 8. Kultura w świecie internetu i start-upów. 

Metody kształcenia

Dyskusja. Praca grupowa nad projektem. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach. Realizowane zleconych zadań projektowych. 

Literatura podstawowa

 1. P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 2. C. Gratton, Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Semper, Warszawa 1995.
 3. G. Hoogart, Przedsiębiorczość w kulturze, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999. 

Literatura uzupełniająca

 1. K. Mazurek-Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej, Warszawa-Wrocław 1997.
 2. E. Orzechowski, Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 3. J.P. Lewis, Podstawy zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2006. 
 4. J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Katowice 2011.
 5. A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Katowice 2011. 
 6. M. Dragicevic-Sesic, B. Stojkowic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.
 7. M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.
 8. M. Lewandowski, Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Warszawa 2012. 
 9. D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 02:01)