SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do logiki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do logiki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-WDL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć i metod logicznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Definicje. Schematy zdań. Wnioskowania, wynikanie logiczne. Sylogizmy (metoda diagramów). Zbiory i relacje.

Metody kształcenia

Dyskusja, rozwiązywanie problemów logicznych, praca pisemna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium, praca pisemna.

Literatura podstawowa

1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

2. L. Borkowski, Elementy logiki formalnej.

3. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)