SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do naukoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do naukoznawstwa
Kod przedmiotu 08.1-WH-FN-WN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia a nauka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie podstawowych informacji, dzięki którym student zdobędzie wiedzę dotyczącą teoretycznych (ukierunkowanych na zrozumienie natury nauki, jej dynamiki i funkcji w kulturze i społeczeństwie) i praktycznych (związanych z organizacją nauki, organizacją badań i rozwoju oraz kształtowaniem polityki naukowej) aspektów badań naukoznawczych.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

1. nauki o nauce; 2. społeczne i kulturotwórcze role nauki i uczonych; 3. ewolucja myśli metanaukowej; 4. dawne i współczesne klasyfikacje nauk; 5. nauka jako forma poznania i dziedzina kultury; 6. prawo i teoria naukowa.

Metody kształcenia

Główny nacisk położony jest na metody integrujące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Z tych drugich eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. Z tych pierwszych: projekt pod postacią prezentacji multimedialnej. Projekt, w którym osoby go realizujące przyjmują role ekspertów, jest wprowadzeniem do dyskusji parlamentarnych i dialogowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

(1) wykonanie projektu (ocena), (2) aktywny udział w dyskusji na każdych zajęciach (ocena), (3) ustne kolokwium (ocena). Ocena końcowa: średnia z (1)-(3).

Literatura podstawowa

 1. Wojciech Gasparski, Naukoznawstwo: ocena stanu dyscypliny, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1994, t. 30, z. 1–4, 3–15,
 2. Idem, O aktualnym stanie badań naukoznawczych w Polsce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1989, t. 25, z. 3–4, s. 381–397
 3. Zygmunt Hajduk, Metodologia nauk przyrodniczych, RW KUL, Lublin 2002,
 4. Idem, Ogólna metodologia nauk, RW KUL, Lublin  2000,
 5. Józef Herbut, Paweł Kawalec (red.), Słownik terminów naukoznawczych, TN KUL, Lublin 2009,
 6. Stanisław Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL Lublin, 1992,
 7. Maria i Stanisław Ossowscy, Nauka o nauce, „Nauka Polska” 1935, t.  20, s. 1–12,
 8. Florian Znaniecki, Społeczne role uczonych, przekł. Jerzy Szacki, PWN, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

 1. Władysław Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1998,
 2. Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)