SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia relacji nauka a religia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia relacji nauka a religia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FN-HRNR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia a nauka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z chronologicznie oraz problemowo uporządkowanym obrazem relacji między nauką a religią (teizmem chrześcijańskim) w cywilizacji europejskiej od starożytności do czasów współczesnych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Istota metody naukowej a problemy odróżniania nauki od nienauki, w tym od religii; 2) Problem wartości badań nad przyrodą z punktu widzenia Starego i Nowego Testatmentu oraz stosunek pierwszych chrześcijańskich apologetów i egzegetów wobec nauki pogańskiej; 3) Teologia i nauki przyrodnicze w uniwersytetach średniowiecznych; 4) Teistyczna doktryna o stworzeniu a rewolucja naukowa XVI-XVII w., w tym: sprawa Kopernika; sprawa Galileusza; religijne aspekty nauki uczonych z Royal Society; 5) Oświeceniowe krytyczne badania nad Biblią; 6) Darwinizm a religia: problem pochodzenia życia i człowieka; rola teorii Darwina w ugruntowaniu naturalizmu w nauce; 7) Fizyka współczesna a teizm: fizyka kwantowa a dualizm duszy i ciała; Wielki Wybuch a Stworzenie; koncepcje wieloświata i zasady antropiczne a teistyczne wyjaśnienie racjonalnego uporządkowania przyrody.

Metody kształcenia

Pogadanka, prelekcja, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, pokaz z zastosowaniem technologii multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęcia, prezentacja multimedialna, test wyboru.

Literatura podstawowa

Wybrane fragmenty:

Barbour Ian G., Issues in Science and Religion, New York – Hagerstone – San Francisco – London 1971.

Bauman M. (ed.), Man and Creation: Perspectives on Science and Theology, Hillsdale 1993.

Brooke J. H., Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Dawkins Richard, The God Delusion, Bantam Press, London 2006.

Drees Willem, Religion, Science and Naturalism, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

Greyson Bruce, Near-death experiences and spirituality, „Zygon”, vol. 41, no. 2 June 2006, s. 393-414.

Hawking Stephen, Mlodinov Leonard, The Grand Design, Bantam Books, New York 2010.

Lewis Clive Staples, Miracles: A Preliminary Stud, Geoffrey Bles, London 1947.

Lindberg D. C. and Numbers R. L., God and Nature. Historical essays on the Encounter between Christianity and Science, Berkeley – Los Angeles – London 1986.

Plantinga Alvin, Daniel Dennett, Science and Religion, Oxford 2010.

Plantinga Alvin, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism, Oxford 2011.

Polkinghorne J., Exploring Reality. The Interwining of Science and Religion, New Haven and London 2005.

Russell R. J., Murphy N., Peacocke A. (eds.), Chaos and Complexity, Vatican – Berkeley 1995.

Russell R. J., Stoeger W.R. S.J. and Ayala F. J. (eds), Evolutionary and Molecular Biology, Vatican – Berkeley 1998.

Sauders N., Divine Action and Modern Science, Cambridge 2002.

van Lommel Pim, et al., Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands, „The Lancet” 2001, vol. 358, December 15, s. 2039-2045.

Życiński Józef, God and Evolution: Fundamental Questions of Christian Evolutionism, The Catholic University of America Press, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)