SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia filozofii średniowiecznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia filozofii średniowiecznej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-HFŚ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest analiza poglądów filozofów średniowiecznych, a w tym obszarze historii filozofii realizowane są cele szczegółowe, tj.: zapoznanie z terminologią filozoficzną epoki, z rozwojem myśli filozoficznej i głównymi jego etapami, ze związkami między filozofią a kulturowym kontekstem epoki, z różnymi interpretacjami myśli średniowiecznej. Dodatkowym celem jest wyrobienie umiejętności porównywania różnych systemów filozoficznych i opisywania ich.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład obejmuje filozofię europejskiego kręgu kulturowego, od początków myśli chrześcijańskiej do filozofii schyłku średniowiecza. Akcentowana jest problematyka z zakresu ontologii i antropologii filozoficznej, a także zagadnienie wzajemnych zależności między różnymi dziedzinami filozofii (ontologią, epistemologią, antropologią filozoficzną, etyką). Podczas wykładów zaprezentowane są treści ogólne i syntetyczne, podczas ćwiczeń przedmiotem analiz są poszczególne teksty filozoficzne.

Metody kształcenia

różne formy wykładu (informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, syntetyczny), różne formy pracy nad tekstem (zastosowanie metody genetycznej, interpretacja, dyskusja nad tekstem)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia (zaliczenie): uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusjach i wykazanie się w nich znajomością lektur i umiejętnością argumentacji, wykazanie się przygotowaniem i znajomością lektur w formie pisemnych kolokwiów; końcowy test z progami punktowymi.

Wykład (ocena): egzamin ustny.

Literatura podstawowa

  1. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich (różne wydania).

  2. A. Kijewska (red.), Przewodnik po filozofii średniowiecznej, Kraków 2012.

  3. Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, t. 2: Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego (kilka wydań).

  4. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.

  5. W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną (różne wydania).

  6. .W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I (kilkanaście wydań).

  7.  

    F. Van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 11-12-2020 01:53)