SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-MET-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zagadnień ogólnej metodologii nauk.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Metoda - pojęcie metody, rodzaje metod

Metodologia - odmiany metodologii (opisowa-normatywna, synchroniczna-diachroniczna, pragmatyczna-apragmatyczna)

Wiedza naukowa a wiedza przednaukowa

Pojęcie nauki, przedmiot wiedzy naukowej, cel nauki, etapy operacji naukotwórczych

Problem historycznej ciągłości rozwoju nauki (kumulatywizm-antykumulatywizm, redukcja, korespondencja, niewspółmierność)

Metody kształcenia

ćwiczenia - analiza zaleconej lektury

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

pisemny sprawdzian

Literatura podstawowa

A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i  metodach nauki, Wrocław 1993.

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.

S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.

J. Such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1972.

Literatura uzupełniająca

E. Nagel, Struktura nauki, Warszawa 1970.

W. Sady, Spór o racjonalność naukową, Toruń 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)