SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-ETY-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Studenci w trakcie zajęć opanowują problematykę z zakresu teoretycznych podstaw etyki oraz praktycznych zastosowań w praktyce życiowej. Studenci nabywają także kompetencji w zakresie posługiwania się terminologią etyczną i rozstrzygania najczęściej spotykanych dylematów moralnych

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z propedeutyki filozofii oraz zakresu historii filozofii a także operować podstawową terminologią filozoficzną

Zakres tematyczny

1. Psychologiczne, biologiczne i społeczne determinanty moralności

2. Etyka jako dyscyplina naukowa.

3. Podstawowe kategorie, systemy i kierunki etyczne.

4. Etyka opisowa

5. Rozwój moralny.

6. Etyka normatywna.

7. Świat wartości. Internalizacja wartości moralnych.

8. Metaetyka.

9-11. Zarys dziejów etyki.

12. Etyka współczesna.

13. Kodeksy moralne.

14. Problemy moralne współczesnego świata

15. Perspektywy etyki globalnej

Metody kształcenia

Wykład: wykład tekstu przewodniego, wykład problemowy

Ćwiczenia: praca z tekstami źródłowymi, symulacja, metoda przypadków, praca w grupach

Konwersatorium: dyskusja panelowa, metoda problemowa, symulacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz konwersatorium. Na ocenę końcową z ćwiczeń i konwersatorium składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (75%) oraz aktywność na zajęciach (25%). 

 

Literatura podstawowa

 1. V. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo „Krupski i S-ka.” Toruń 1994.
 2. H. Elzenberg, Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966.
 3. Etyka. Zarys, Kraków 1992.
 4. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 5. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty 2001
 6. S. Kierkegaard, Albo-Albo, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976.
 7. B. de Mandeville, Bajka o pszczołach, PWN, Warszawa 1957.
 8. J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, przeł. Maria Ossowska, Amelia Kurlandzka, PWN, Warszawa 2006.
 9. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
 10. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, KiW, Warszawa 1998.
 11. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Arystoteles, Dzieła, T. 5, Warszawa 1997.
 2. J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958.
 3. Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, wybór: J. Hołówka, Warszawa 1997.
 4. Filozofia moralności II. Wina kara wybaczanie, wybór: J. Hołówka, Aletheia, Warszawa 2007. 
 5. T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1957.
 6. Metaetyka, wybór tekstów pod red. I. Lazari-Pawłowskiej, Warszawa 1975.
 7. F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2006.
 8. M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 1958.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)