SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie
Kod przedmiotu 08.1-WH-FN-ECP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia a nauka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dariusz Sagan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką wyjaśnień teleologicznych i naturalistycznych w odniesieniu do świata przyrody oraz z filozoficzną i naukową argumentacją zwolenników i przeciwników różnych odmian obu tych ogólnych typów wyjaśnień w zakresie pochodzenia i rozwoju Wszechświata i życia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Problem zasady antropicznej w kosmologii; 2) problem pochodzenia życia; 3) darwinizm i neodarwinizm; 4) lamarkizm i neolamarkizm; 5) witalizm; 6) mutacjonizm; 7) teoria ortogenezy; 8) teoria hologenezy; 9) teologia naturalna; 10) teoria inteligentnego projektu.

Metody kształcenia

1) Wykład informacyjny; 2) wykład konwersatoryjny; 3) dyskusja; 4) praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu wyboru. Pod uwagę brana jest również aktywność podczas zajęć.

Literatura podstawowa

 1. P. Davies, Kosmiczna wygrana. Dlaczego Wszechświat sprzyja życiu?, Warszawa 2008.
 2. J. Coyne, Ewolucja jest faktem, Warszawa 2009.
 3. R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz, Warszawa 1994.
 4. M. Heller, M. Lubański, S. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki, Warszawa 1997.
 5. P. Lenartowicz, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Warszawa 2008.
 6. D. Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Warszawa 2008.
 7. D. Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Zielona Góra 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. D. Futuyma, Ewolucja, Warszawa 2008.
 2. M. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, Warszawa 2008.
 3. H.W. House (red.), Inteligentny projekt 101. Znani eksperci wyjaśniają kluczowe zagadnienia, Warszawa 2009.
 4. G.S. Levit, K. Meister, U. Hoßfeld, Alternative Evolutionary Theories: A Historical Survey, „Journal of Bioeconomics” 2008, nr 10.
 5. E. Mayr, Idea of Teleology, „Journal of the History of Ideas” 1992, nr 1.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)