SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FCFS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowa orientacja w problematyce filozofii człowieka oraz filozofii społecznej na bazie dociekań historyczno-filozoficznych, od starożytności po współczesność.
Zapoznanie studentów z fundamentalnymi koncepcjami natury ludzkiej oraz zagadnieniami filozofii społecznej.

Wymagania wstępne

Zaliczone zajęcia z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej oraz współczesnej. 

Zakres tematyczny

Wykłady oraz ćwiczenia: przedstawienie etapów rozwoju filozofii człowieka oraz filozofii społecznej od starożytności pod czasy współczesne, od Platona po Fukuyamę.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pogadanka, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na podstawie testu wyboru.

Ćwiczenia: obecność, aktywność, napisany i zaliczony esej - w formie i na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Literatura podstawowa

 1. Bakunin M., Bóg i państwo, Poznań 2012.
 2. Bittner I., Filozofia człowieka: zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000. 
 3. Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.
 4. Cackowski Z., Filozoficzne problemy człowieka i społeczeństwa, Warszawa 1990.
 5. Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 2005.
 6. Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002.
 7. Rydzewski W., Kropotkin, Warszawa 1979.
 8. Starzyńska-Kościuszko E., Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996.
 9. Stevenson L., Haberman D., Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001.
 10. Stirner M., Jedyny i jego własność, Warszawa 1995.
 11. Suchodolski B., Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1968.
 12. Suchodolski B., Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1967.
 13. Szabała H., O filozofii sprzeciwu, czyli o antropocentryzmie w dziejach filozofii, Gdańsk 2000.
 14. Uglik J., Michała Bakunina filozofia negacji, Warszawa 2007.
 15. Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.

         +  Dzieła klasyków myśli filozoficznej na bieżąco proponowane do lektury przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

1. Kaszyński K., Wybrane elementy filozofii człowieka, Zielona Góra 2002.

2. Majka J., Filozofia społeczna, Warszawa 1982.

3. Starańczak J. (red.), Z zagadnień filozofii człowieka, Olsztyn 1993.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)