SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia polityki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-FP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia praktyczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyczną filozofią polityki oraz jej współczesnymi odmianami.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z historii filozofii

Zakres tematyczny

Klasyczna filozofia polityki: Platon, Arystoteles. Chrześcijańska filozofia polityczna (św. Augustyn i św. Tomasz). Teoria polityczna Machiavellego. Główne idee liberalizmu. Tradycja konserwatywna w filozofii polityki. Odmiany socjalizmu i anarchizmu. Filozoficzne podłoże totalitaryzmów XX wieku. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej. Neoliberalizm, libertarianizm, komunitarianizm. Feminizm.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, debata, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Wybrane fragmenty:

1.      Berlin I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.

2.      Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.

3.      Locke J. Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

4 .     Hindess B., Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa-Wrocław 1999.

5.    Machiavelli N., Książę, Warszawa 1984.

6.    Szahaj A., Jakubowski M., Filozofia polityki, Warszawa 2005.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998.

2.      Putnam T.M., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

3.    Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)