SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sztuka argumentacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sztuka argumentacji
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-SA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia praktyczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowych informacji z zakresu technik argumentacyjnych oraz zdobycie przez studenta umiejętności poprawnego argumentowania na drodze analizy klasycznych tekstów filozoficznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Logiczne podstawy argumentacji. Pojęcie wnioskowania. Rodzaje wnioskowań: dedukcja, abdukcja, indukcja. Błędy w argumentacji, nieuczciwe chwyty w dyskusji.

Metody kształcenia

Wykład. Dyskusja. Analiza tekstów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Umiejętność prawidłowej analizy dyskusji natury filozoficznej.

Literatura podstawowa

  1. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji
  2. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny
  3. G. Berkeley, Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem
  4. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego
  5. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)