SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozoficzna analiza tekstów kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozoficzna analiza tekstów kultury
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-FATK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia praktyczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest nauczenie studentów metod interpretacji i analizy tekstów filozoficznych. Szczególny nacisk kładziony będzie na poprawność oraz adekwatność wykładni. Główną metodą będzie metoda hermeneutyczna z uwzględnieniem filozofii analitycznej.

Wymagania wstępne

Podstawowy angielski i niemiecki. Znajomość historii filozofii, logiki i metodologii.

Zakres tematyczny

Tematyka obejmuje szerokie spektrum analityczne dotyczące klasycznych już tekstów z filozofii kultury. Na zajęciach mowa będzie o psychoanalizie Freuda i Lacana, poststrukturalizmie, dekonstrukcji Derridy oraz bio-polityki Foucaulta.

Metody kształcenia

Przede wszystkim dyskusja nad każdym interpretowanym tekstem. Student musi poprawnie zająć i uargumentować własne stanowisko wobec omawianego tematu. Zaliczenie przyjmuje formę ustną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne.

Literatura podstawowa

1. S. Freud, Pisma społeczne, tom IV, KR 1998.

2. J. Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

3. J-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Aletheia 1997.

4. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, Universitas 2006.

5. M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, PWN 2000.

6. H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, PIW 2000.

Literatura uzupełniająca

1. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji, Universitas, 2004.

2. P. Dybel, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, Universitas 2007.

3. N. Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.

4. B. Banasiak, Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Spacja 1995.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)