SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Doradztwo filozoficzne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Doradztwo filozoficzne
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-DF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia praktyczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest ugruntowanie kompetencji studentów z zakresu philosophical counseling, w tym trening umiejętności prowadzenia autotelicznej sesji doradczo-filozoficznej z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

Wymagania wstępne

zaliczenie Podstaw doradztwa filozoficznego

Zakres tematyczny

 • Dialogika filozoficzna. Pytania w doradztwie filozoficznym.
 • Problem tożsamości w doradztwie filozoficznym.
 • Zagadnienie poznania drugiego „ja”.
 • Praktyczna aplikacja teorii filozoficznych w procesie doradczym.

Metody kształcenia

praca w parach, „burza mózgów”, dyskusja, case studies, warsztat indywidualny, autoekspresja twórcza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, prowadzenia sesji z zakresu doradztwa filozoficznego, aktywnego udziału w warsztacie indywidualnym, pracy w parach oraz w dyskusjach

Literatura podstawowa

 1. Buber M., Życie między osobą a osobą, tłum. J. Doktór, „Więź” 1980, nr 5.
 2. Ferry L., Jak żyć?, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.
 3. Frankl V. E., Homo patiens, tłum. R. Czernecki, Z. J. Jaroszewski, Warszawa 1998, wyd. 4.
 4. Frankl V. E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2010.
 5. Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie, (red.) M. Kułakowski, Warszawa 2011.
 6. Marcel G., Ja i inni, [w:] idem, Homo viator, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984.
 7. Onfray M., Antypodręcznik filozofii. Lekcje sokratejskie i alternatywne, tłum. E. Aduszkiewicz, A. Aduszkiewicz, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Fabjański M., Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje, Warszawa 2010.
 2. Fabjański M., Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu, Warszawa 2014.
 3. Femiak T., O psychoontologii, czyli o badaniach psychologicznych inspirowanych poglądami filozoficznymi, „Edukacja Filozoficzna” 2008, nr 46.
 4. Frankl V. E., Psychoterapia dla każdego, tłum. E. Misiołek, Warszawa 1978.
 5. Mazur T., O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces?, Warszawa 2014.
 6. Paruzel-Czachura M., Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt, Sopot 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)