SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WH-WP-JONN2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • mgr Mirosława Nosewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka niemieckiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

 1. Opis sytuacji z dziedziny kultury i sztuki (formułowanie wypowiedzi na zadany temat,   wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadniania, formułowanie propozycji, zwroty konwersacyjne).
 2. Student w środowisku uniwersyteckim krajowym i zagranicznym (struktura uczelni, finansowanie studiów, stypendia).
 3. Różnorodne obszary współczesnego życia ( relacje w środowisku prywatnym i zawodowym).  
 4. Człowiek w relacjach społecznych ( wielokulturowość, uprzedzenia, problem imigracji, zaangażowanie na rzecz organizacji społecznych i wolontariatu).

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

 1. Ros,L.,Swerlowa,O. Aussichten A1.2-B1.2, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.
 2. Becker, N., Braunert, J. Alltag und Beruf &Co. Hueber Verlag, Ismaning 2010.
 3. Sander I, Braun B. DaF kompakt A2-B1. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.
 4. Drocher, Karl-Heinz. Eindrücke – Einblicke. Ein Programm für die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München 1994.
 5. Jansche, Katarzyna: Deutsch. Lesen und Verstehen. Poznań 2003.
 6. Malerius, Stephan/Wolski, Przemysław: DEUTSCH KOMMUNIKATIV. Übungen zum praktischen Sprachgebrauch. Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt 2007.
 2. Motta, G. Direkt. LektorKlett, Poznań 2008.
 3. Hilpert, S., Kalender, S. Schritte international. Hueber Verlag, Ismaning 2007.
 4. Kirchmeyer, S. Blick auf Deutschland. LektorKlett, Stuttgart 1997.
 5. Behal-Thomsen, Heinke und Angelika Lundquist-Mong.: Typisch deutsch. Arbeitsbuch zu Aspekten Deutscher Mentalität. Berlin und München 1993.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)