SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A2: Filozofia wychowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A2: Filozofia wychowania
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PFW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką z zakresu filozofii wychowania oraz z poglądami wybranych myślicieli.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Filozofia wychowania jako dyscyplina filozoficzna

Filozofia wychowania a pedagogika

Wychowanie jako problem filozoficzny

Fenomenologia wychowania

Klasyczne koncepcje wychowania

Wybrane współczesne nurty filozofii wychowania

Metody kształcenia

wykład z elementami pogadanki; praca z tekstem źródłowym; dyskusja;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność w czasie zajęć: uczestniczenie w dyskusji, przygotowanie tekstów; praca pisemna - esej na zadany temat/recenzja wybranej pozycji.

Literatura podstawowa

Adamski F., Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Wyd. UJ., Kraków 1999

Dehnel P., Gutowski P. (red.), Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2005.

Filek J., Fenomenologia wychowania, w: tenże, Filozofia jako etyka, Wydaw. Znak, Kraków 2001.

Filek J., Pytanie o istotę wychowania, „Studia Filozoficzne" 1984, nr. 4

Gadacz T., Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak" 1991, nr. 9.

Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, WAM, Kraków 2008

Jaeger W., Paideia, Aletheia, Warszawa 2001

Szołtysek A. E., Filozofia wychowania, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 1998

Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2004

Literatura uzupełniająca

Barrow R., Woods R., An Introduction to Philosophy of Education, Routledge, London and New York 2006

Tischner J., Wychowanie, w: tenże, Etyka solidarności, Wyd. Znak, Kraków 1981.

Walczak P., Paideia - jako miejsce spotkania filozofii i pedagogiki, w: Filozofia w Szkole: filozofia i nauki szczegółowe, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Wyd. Phaenomena, Warszawa - Kielce 2001.

Walczak P., Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Oficyna Wydaw. „Impuls", Kraków 2007.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)