SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Ekofilozofia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Ekofilozofia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z filozoficznymi tradycjami dotyczącymi relacji łączącymi człowieka z naturą. Przyroda zostanie przedstawiona jako struktura dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z całą ludzką cywilizacją. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie samodzielnej oceny skali zagrożeń ekologicznych oraz ich mozliwego wpływu na przyszłość gatunku ludzkiego..

Wymagania wstępne

Znajomość historii kultury i postaw wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych na .poziomie szkoły średniej oraz ogólnej orientacji w tradycji filozoficznej

Zakres tematyczny

1. Geneza, przedmiot, terminologia i podstawowe założenia  ekofilozofii.

2. Spory w ekofilozofii: antropocentryzm, biocentryzm, ekocentryzm i teorie holistyczne.

3. Idea koewolucji świata przyrodniczego i społecznego.

4. Ekologia człowieka. Naturalizm - kulturalizm.

5. Miejsce człowieka w przyrodzie w tradycji filozoficznej

6. Religie a problemy ekologiczne.

7. Społeczne ruchy obrońców zwierząt i ochrony przyrody. Kryzys ekologiczny. 

8. Ekoteologia. Environmentalizm.

9. Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego.

10. Koncepcja Gai – James Lovelock i Lynn Margulis.

11. Neonaturalizm.Socjobiologia.

12. Ekologia głęboka.

13. Ekofeminizm.

14. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

15. Proekologiczny wiat przyszłości.

 

Metody kształcenia

metoda tekstu przewodniego, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach . Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową oceny z ćwiczeń oraz z tekstu końcowego.

Literatura podstawowa

1. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny. Zwierzę - drzewo – człowiek, Warszawa 1995.

2. S. Konstańczak, Wybrane zagadnienia ekofilozofii, Słupsk 2005.

3. Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008.

4. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.

5. K. Waloszczyk, Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii, Łódź 1996.

6. W. Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń 20123.

 

Literatura uzupełniająca

1. I. S. Fiut, Ekofilozofia. Geneza i problemy, Kraków 2003.

Uwagi

Wykorzystywane środki dydaktyczne:

a.    Encyklopedia multimedialna PWN „Środowisko”;

b.    Encyklopedia multimedialna PWN „Ziemia”.

c.    Encyklopedia multimedialna PWN „Życie”;


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Stefan Konstańczak (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 16:48)