SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A5: Psychologia moralności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A5: Psychologia moralności
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PPM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wskazanie przydatności wiedzy z zakresu psychologii moralności dotyczącej koncepcji natury ludzkiej, motywów i intencji działania moralnego, osobowości, woli, tożsamości, uczuć moralnych, samorealizacji w zakresie relacji z innymi.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Filozoficzne, psychologiczne i religijne koncepcje natury człowieka. Egoizm, hedonizm, altruizm, instynkty społeczne, samorealizacja a tożsamość i wola.

Metody kształcenia

Analiza wybranych tekstów filozoficznych, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium.

Literatura podstawowa

1. M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 2002.

2. J. Górnicka-Kalinowska, Tożsamość, wola, działania moralne, Warszawa 2012.

3. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1. Podstawy psychologii, Gdańsk 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)