SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B2: Mistycyzm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B2: Mistycyzm
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie ze specyfiką mistyki pogańskiej i wschodniochrześcijańskiej

Wymagania wstępne

elementarna znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie mistyki i doświadczenia mistycznego
 2. Analiza książki W. Jamesa, Doświadczenia religijne
 3. Misteria greckie
 4. Nauki niepisane Platona
 5. Plotyn i neoplatonizm
 6. Gnostycyzm i gnoza chrześcijańska
 7. Ojcowie Pustyni
 8. Pierwsi apologeci greccy
 9. Szkoły katechetyczne. Klemens z Aleksandrii, Orygenes
 10. Teologia mistyczna. Pseudo-Dionizy Areopagita
 11. Duchowość hezychastyczna. Jan Klimak
 12. Hezychazm. Grzegorz Palamas
 13. Hezychazm a sufizm

Metody kształcenia

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, obecność, aktywność, referat, esej

Literatura podstawowa

W. James, Doświadczenia religijne, s. 344-389

Karl du Prel, Mistyka starożytnych Greków

Platon, Timajos

Plotyn, Enneady I.6; VI.9

Apoftegmaty ojców pustyni, fragment dotyczący Makarego

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, ks I

Klemens Aleksandryjski, Kobrzec I, ks 1-13

Pseudo Dionizy, Imiona Boskie, ks. I, III, IX, XI

Pseudo-Dionizy, Teologia mistyczna

Jan Klimak Drabina raju, fragmenty

Filokalia. Teksy o modlitwie serca, roz. dot. Grzegorza Palamasa i Symeona Nowego Teologa

Literatura uzupełniająca

M. Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki: materiały do filozofii mistyki, Warszawa 1985

P. Ogórek, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, UKSW, Warszawa 2002

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

E. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-06-2020 12:46)