SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B3: Filozofia przyrody ożywionej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B3: Filozofia przyrody ożywionej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PFPO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie analiz filozoficznych na temat

  • podobieństw i różnic pomiędzy martwą i żywą materią
  • problemu istoty i typów życia
  • zagadnienia genezy życia i jego ewolucyjnego rozwoju
  • natury i pochodzenia człowieka

Wymagania wstępne

ontologia

Zakres tematyczny

Filozofia przyrody ożywionej a biologia i filozofia biologii

Pogranicze życia, materia ożywiona i nieożywiona

Charakterystyka materii ożywionej

Definicje życia

Filozoficzne koncepcje istoty życia

- - - mechanicyzm vs. witalizm

- - - redukcjonizm vs. antyredukcjonizm

Spory o genezę życia

Metody kształcenia

ćwiczenia (dyskusja nad przeprowadzoną samodzielnie lekturą zadanych tekstów i nad treściami przedstawionymi przez prowadzącego zajęcia)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test końcowy (pytania otwarte i zamknięte)

Literatura podstawowa

Szczepan Ślaga, „Życie - ewolucja”, w: Michał Heller, Mieczysław Lubański, Szczepan W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1992, s. 285-411

Richard Dawkins, Ślepy zegarmistrz, PIW, Warszawa 1994

Piotr Lenartowicz, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1984.

Kazimierz Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

G. Bugajak, A. Latawiec (red.),  W poszukiwaniu istoty życia, Warszawa 2005.

I. T. Frołow (red.), Filozofia i współczesna biologia, Warszawa 1976.

Z. Schabowski (red.), O istocie życia, Warszawa 1967.

Włodzimierz Ługowski, Filozoficzne podstawy protobiologii, Warszawa 1995.

Piotr Lenartowicz SJ, Ludy czy małpoludy. Problem genealogii człowieka, Kraków 2010.

Krzysztof Łastowski (red.), Teoria i metoda w biologii ewolucyjnej, Poznański Studia z Filozofii Humanistyki t. 7 (20), Poznań 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)