SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B3: Etos i jego odmiany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B3: Etos i jego odmiany
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PEIO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Związanie zagadnień moralności z etosem, który uwypukla kontekst społeczny, środowiskowy i zawodowy.

Wymagania wstępne

Znajmość podstaw historii filozofii i historii etyki

Zakres tematyczny

1. Pojęcie etosu i relacje między etosem, moralnością, etyką.

2. Pojęcie wzoru, stereotypu, naśladownictwa.

3. Wzory osobowe a natura ludzka.

4. Etos wojownika w starożytnej Grecji.

5. Etos rycerski w średniowiecznej Europie.

6. Etos mieszczański i jego ewolucja (Beniamin Franklin). Recepcja etosu mieszczańskiego na ziemiach polskich w XIX w.

7. Etos służb publicznych.

8. Etos uczonego.

9. Etos w życiu publicznym: przestrzeń obywatela, media publiczne, życie i zdrowie, osoba jako podmiot moralny i prawa człowieka.

10. Etos służb publicznych. 

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa, referaty, prezentacje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, znajomość wybranych lektur

Literatura podstawowa

1. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, (wydanie dowolne)

2. M. Ossowska, Moralność mieszczańska, (wydanie dowolne)

3. E. Nowak, K. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca

1. W. Sawczuk, Etos pedagogów/nauczycieli akademickich - między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Toruń 2009. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)