SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B6: Filozofia rosyjska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B6: Filozofia rosyjska
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PFR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Целью предмета является ознакомление студентов с основными идеями русской философии: Вссеединства, Софии Божьей Мудрости, Богочеловечества; а также тенденциями развития русской духовной культуры.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B-1.

Zakres tematyczny

Курс лекции покажет, как и где родилась русская философия, какие были экономические, научные,культурные условия в России в ХVIII в. Потом представляется философские взгляды выдающихся мыслителей начиная от Сковороды и Радищева, через Чаадаева, словянофилов и западников, заканчивая системами Соловьева, Бердяева, Шестова, Булгакова, Карсавина. Анализируется такжк русский анархизм (Бакунин) и материализм (Чернышевский, Плеханов).

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej na temat postaci filozofa rosyjskiego.

Literatura podstawowa

1.      Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.

2.      Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000.

3.      Kiejzik L. (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. 1-2, Łódź 2001, 2002.

Literatura uzupełniająca

Зеньковский В.В., История русской философии, т. 1-2, Париж 1948б 1951.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)