SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Spór ewolucjonizm-kreacjonizm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Spór ewolucjonizm-kreacjonizm
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-SEK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Filozofia a nauka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dariusz Sagan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie stanowisk kreacjonizmu i ewolucjonizmu, ich wad i zalet oraz zapoznanie się z metodologiczną argumentacją dotyczącą sporu o naukowość ewolucjonizmu i kreacjonizmu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Pojęcie ewolucji; 2) mikro- i makroewolucja; 3) pojęcie gatunku; 4) odmiany kreacjonizmu; 5) metodologiczne argumenty w sporze o naukowość ewolucjonizmu i kreacjonizmu; 6) epistemiczne układy odniesienia nauki.

Metody kształcenia

1) Wykład informacyjny; 2) wykład konwersatoryjny; 3) dyskusja; 4) praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu wyboru. Pod uwagę brana jest również aktywność podczas zajęć.

Literatura podstawowa

 1. K. Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Lublin 1998.
 2. K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęci i poglądy, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Hoffman, Wokół ewolucji, Warszawa 1983.
 2. K. Sabath, Ewolucjonizm wobec ataków kreacjonistów, „Biologia w Szkole” 1991, t. 43, nr 2 (223), s. 99-106.
 3. K. Sabath, Na bezdrożach kreacjonizmu naukowego, „Kosmos” 1991, vol. 40, z. 2-3, s. 687-712.
 4. A. Paszewski, Czy teoria ewolucji naprawdę się sypie?, „Więź” 1989, t. 32, nr 7-8, s. 128-137.
 5. W. Sady, Dlaczego kreacjonizm naukowy nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2001, R. 10, nr 1 (37), s. 213-228.
 6. J. Życiński, Bóg i ewolucja, Lublin 2002.
 7. M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, Kraków 1990 (1996).
 8. K.W. Giberson, D.A. Yerxa, O gatunkach powstawania. W poszukiwaniu opowieści o stworzeniu, Warszawa 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)