SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Podstawy komunikowania społecznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Podstawy komunikowania społecznego
Kod przedmiotu 14.0-WH-pks- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z podstawami komunikacji społecznej. Poznanie komponentów, poziomów komunikacji społecznej, a także najważniejszych zasad i modeli w niej funkcjonujących. Obserwacja wybranych zakresów komunikacji społecznej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Elementy i typy komunikacji społecznej. Komunikacja interpersonalna, grupowa, organizacyjna, masowa. Komunikacja publiczna, polityczna, internetowa. Komunikacja niewerbalna, istota słuchania w komunikacji, rola milczenia w komunikacji. Tożsamość a komunikowania. Kobieta i mężczyzna w komunikacji. Komunikacja z chorymi i niepełnosprawnymi. Mediatyzacja życia, społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty marketingu.

Metody kształcenia

Prezentacja, referat, miniwykład, analiza przypadku, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie referatu, aktywny udział w zajęciach (dyskusje), praca pisemna.

Literatura podstawowa

 1. Jarosław Barański, Edmund Waszyński, Andrzej Steciwko, Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wrocław 2000.
 2. Dobek-Ostrowska Bogusława, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, s. 109-120 i 144-154.
 3. Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
 4. Emory Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.
 5. Goban-Klas Tomasz, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
 6. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2004.
 7. Marian Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.
 8. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, red. Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek, Lublin 2003.
 9. Kwiryna Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.
 10. Barbara Kudra, O komunikacji społecznej, [w:] Komunikowanie publiczne: zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Łódź 2014, s. 9-24.
 11. Zbigniew Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.
 12. Mary E. Siegel, Paul J. Donoghue, Sztuka słuchania : klucz do udanych relacji, przeł. Jacek Bielas, Kraków 2013.
 13. Maciej Siemieniak, Modele i narzędzia procesu komunikowania organizacyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” nr 72, 2017, s. 199-212.
 14. Janina Stankiewiecz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.
 15. John Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2008.
 16. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Sylwia Jarosławska-Sobór, Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego, „Marketing Instytucji Naukowych i badawczych” nr 3 (13), 2014.
 2. Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. Jerzy Hausner i inni, Kraków 1999.
 3. Krystyna Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia, w: eadem, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s. 25-33.
 4. Siegmunt Prillwitz, Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, tł. Tomasz Duliński, Warszawa 1996.
 5. Marek Suchanek, Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia, „Studia Administracyjne” nr 8, 2016, s. 137-150.
 6. Barbara A. Sypniewska, Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się w organizacji, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, t. XXI, 2015, s, 65-77.
 7. Deborah Tannen, Ty nic nie rozumiesz!: kobieta i mężczyzna w rozmowie, tł. A. Sylwanowicz, wyd. 2. Poznań 1999.
 8. Deborah Tannen, I coś ty na siebie włożyła?: rozmowy matek i córek, tł. O. Waśkiewicz, Gdańsk 2008.
 9. Ewa Wieczorek, O mowie zawartej w milczeniu [w:] 69 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione IV, pod redakcją Stanisława Sobolewskiego Rafała Solewskiego Bernadety Stano, Kraków 2009.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 20:31)