SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka w zakresie nauczania muzyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie nauczania muzyki
Kod przedmiotu 05.1-WA-EASMD-PRM-S20
Wydział Wydział Artystyczny
Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Łuczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest:

 • Formowanie stylu pracy nauczycielskiej,
 • Kształcenie właściwych umiejętności i nawyków,
 • Wdrażanie do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy.
 • Udział w całokształcie życia szkoły ze szczególnym uwzględnieniem nauczania przedmiotu „muzyka”.
 • Przygotowanie do realizacji różnorodnych form działalności muzycznej na terenie szkoły i środowiska.

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych poprzez zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana. W szczególności – poznanie realizowanych przez nią dydaktycznych zadań muzycznych jak również wielu sposobów funkcjonowania uczestników procesu wychowawczo-edukacyjnego i prowadzonej dokumentacji.

 

Wymagania wstępne

Niezbędna jest znajomość z zakresu:

 • Psychologii rozwojowej,
 • Psychologii poznawczej,
 • Psychodydaktyki muzyki,
 • Pedagogiki muzyki,
 • Wiadomości i umiejętności muzycznych na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia.

Zakres tematyczny

PRZYKŁADOWA TEMATYKA:

 •    Rytmy i melodie świata.
 •    Gdzie szukać muzyki.
 •    Zabawy twórcze ze śpiewem.
 •    Akompaniament perkusyjny do piosenek.
 •    Forma ABA i ronda.
 •    Chorał gregoriański. Początek wielogłosowości.
 •    Muzyczne rozmowy o stylach.
 •    Wariacja rytmiczno – melodyczna na wybrany temat.
 •    Zróżnicowane środki wyrazu.
 •    Różnorodność polskich melodii ludowych.
 •    Muzyka ludowa w twórczości polskich kompozytorów.
 •    Inscenizacja na wybrany temat.
 •    J. S. Bach.
 •    Budowanie muzyki.
 •    Najwybitniejsi twórcy sonat.
 •    Triola i synkopa. Zapis i tworzenie.
 •    Konkurs piosenki.
 •    Kształcenie poczucia harmonii.
 •    Akustyczne podstawy muzyki.
 •    Klasycy wiedeńscy. W. A. Mozart.
 •    Gitara. Kształcenie poczucia dynamiki.
 •    Śpiewana poezja, przeboje z różnych lat.
 •    Polskie tańce narodowe.
 •    Fryderyk Chopin.
 •    Kształcenie poczucia tempa i rytmu.
 •    Muzyka symbolicznym językiem uczuć i myśli.
 •   St. Moniuszko. Opera znana i nie znana.
 •   Muzyka programowa, filmowa i elektroniczna.
 •   Taniec neapolitański z baletu „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego.
 •   Teatr muzyczny, operetka, musicale, balet.

Metody kształcenia

 • Metoda analityczno – percepcyjna (głównie podczas pracy nad piosenką lub utworem instrumentalnym).
 • Metoda problemowo – odtwórcza (problemowy charakter metody dotyczy zagadnień muzycznych do samodzielnego rozwiązywania przez uczniów).
 • Metoda problemowo – analityczna (ma głównie zastosowanie w nauce słuchania muzyki).
 • Metody podające (opis, opowiadanie, wyjaśnienie).
 • Metody poszukujące (pogadanka heurystyczna, zabawy, gry).
 • Metody waloryzacyjne (inscenizacja, teatrzyk).
 •  Elementy muzykoterapii w edukacji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Przygotowanie konspektów lekcji i projektów multimedialnych.
 • Przeprowadzenie lekcji muzyki w wyznaczonych klasach w szkole ćwiczeń.
 • Omówienie na konsultacjach zrealizowanego materiału w szkole (ocena, uwagi, spostrzeżenia, wnioski).
 • Organizowanie i przygotowanie (łącznie z oprawą muzyczną) uroczystości i przedstawień szkolnych, przedstawień edukacyjnych,bali, konkursów, itp.

 

Literatura podstawowa

 1. Najnowsza postawa programowa nauczania muzyki.
 2. E. Lipska, M. Przychodzińska, Drogi do muzyki, Warszawa 1999.
 3. K. Bulla, Słuchanie muzyki, Warszawa 1971.
 4. Z. Burowska, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980.
 5. Z. Ciechan, Nauczyciel i Twórczość muzyczna uczniów, Warszawa 1980.
 6.  R. Wawrowska, Muzyka i ruch, Warszawa 1988.
 7. D. Malko, Zasady muzyki i kształcenie słuchu, Warszawa 1992.
 8. B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.
 9.  A. Metera, Muzykoterapia. Muzyka w medycynie i edukacji, Leszno 2002.
 10.  Red. I. Chyła - Szypułowa, STUDIA ARTYSTYCZNE Akademii Świętokrzyskiej, Wieloaspektowy wymiar sztuki wzbogacający humanistyczne treści edukacyjne, Kielce 2007.
 11. SZTUKA, KULTURA, EDUKACJA, Rocznik naukowy nr 3, Gdańsk 2012.

Literatura uzupełniająca

 1.   E. Rogalski, Muzyka w pozaszkolnej edukacji estetycznej, Bydgoszcz 1992.
 2.   B. Gogol-Drożniakiewicz, Działalność społeczno – wychowawcza nauczycieli wychowania muzycznego w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej, Bydgoszcz 1993.
 3.   K. Stasińska, Instrumentarium Orffa w szkole, Warszawa 1986.
 4.   P. Cylulko, Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej, Warszawa 1998.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Łuczak (ostatnia modyfikacja: 02-10-2020 17:17)