SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia Polski XVI-XVIII wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia Polski XVI-XVIII wieku
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-HNPL/4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII w., uczulić na tradycje kulturowe, wyznaniowe i etniczne I. Rzeczypospolitej, system polityczny i administracyjny, scharakteryzować konflikty wewnętrzne i zagraniczne. Ważnym elementem kursu pozostaje omówienie różnic pomiędzy formułą rządów poszczególnych władców polsko-litewskich, związków dynastycznych łączących Polskę z krajami europejskimi.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład

1)   System polityczny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1492-1795. 2) Władza stanowa i stany w Polsce w XVI-XVIII w. 3) Podziały etniczne i wyznaniowe w XVI-XVIII w.4) Przemiany w dziedzinie wojskowości w XVI-XVIII w. 5) Kulturowe inspiracje i kultura rodzima, 6) Handel i kupiectwo we wczesnonowożytnej Polsce. 7) Gospodarka folwarczna w XVI-XVIII w. w Polsce i na Litwie. 8) Kościoły w Polsce od czasów reformacji.

Ćwiczenia

1) Rozwój gospodarczy na ziemiach polsko-litewskich XVI-XVIII w. Folwark pańszczyźniany, załamanie koniunktury gospodarczej w XVII w., ożywienie gospodarcze w XVIII w. 2) Społeczeństwo epoki wczesnonowożytnej; pozycja publiczno-prawna szlachty polskiej, styl życia szlachty polskiej i litewskiej, mieszczaństwo i miasta, chłopi, stan duchowny, człowiek baroku i oświecenia, wady i zalety społeczeństwa polsko-litewskiego, kultura materialna XVI-XVIII w. 3) Ustrój Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. – demokracja szlachecka, oligarchia magnacka, monarchia konstytucyjna, główne urzędy i godności w dawnej Polsce i na Litwie, parlamentaryzm polski. 4) Renesans w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wpływ renesansu włoskiego na kulturę polsko-litewską, wokół książki – nauka, szkolnictwo, literatura, dziedzictwo polskiej kultury w okresie renesansu. 5) Kościół polski i litewski wobec wyzwań epoki XVI-XVIII w., specyfika polskiej reformacji, istota polskiej tolerancji religijnej, rzeczypospolita Obojga Narodów przedmurzem chrześcijaństwa, religijność polska, kontrreformacja, barok w służbie polskiego Kościoła. 6) Główne problemy polityki zagranicznej w XVI-XVIII w. Walka o Dominium Maris Baltici, Potop szwedzki, powstanie Chmielnickiego i stosunki z Rosją, stosunki polsko-tureckie, główne postaci polskiej polityki zagranicznej. 7) Czasy saskie – odrodzenie w upadku. 8) Czasy stanisławowskie: reformy prawno-ustrojowe, reformy gospodarcze i społeczne w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, rola udziału mocarstw ościennych w polityce wewnętrznej, przyczyny upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, główne postaci polskiej sceny politycznej. 9) Oświecenie w Polsce: klasycyzm, literatura, teatr i muzyka w XVIII w.

Metody kształcenia

wykład: konwencjonalny

ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład: obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: weryfikacja bieżąca efektów kształcenia na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 1. przygotowanie ustnego wystąpienia na zaproponowany temat historyczny; 2. kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; pytania zamknięte z progami punktowymi.

Student może uzyskać  łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9,0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Literatura podstawowa

 1. Markiewicz M, Historia Polski 1492-1795, Warszawa 2004.
 2. Topolski J., Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury, Poznań 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Bardach J. i in., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1993.
 2. Bogucka M., Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1991.
 3. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 4. Góralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998.
 5. Kłoczowski J. i in., Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986.
 6. Kuchowicz Z., Obyczaje i postaci polski szlacheckiej, Warszawa 1993.
 7. Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986.
 8. Mączak A., Rządzący i rządzeni. Systemy władzy w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2004.
 9. Tazbir J., Szlachta i teologowie. Szkice z dziejów rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII w., Warszawa 1982.
 10. Topolski J., Gospodarska polska a europejska w XVI-XVII w., Poznań 1997.
 11. Wójcik J., Wojny kozackie w dawnej Polsce, Warszawa 1998.
 12. Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 14:25)