SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antyczne korzenie współczesnej Europy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antyczne korzenie współczesnej Europy
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-AKWE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Daria Janiszewska-Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych linii rozwojowych w dziejach starożytnej Europy kręgu śródziemnomorskiego z uwzględnieniem powstania i rozwoju cywilizacji grecko-rzymskiej; przedstawienie kształtowania się pierwszych zorganizowanych społeczeństw i państw; kształtowania się religii pogańskich i chrześcijaństwa oraz jego ekspansji i ewolucji w stosunku do pogańskiego dorobku cywilizacyjnego; ukazanie znaczenia antycznego dorobku kulturowego i zdobyczy cywilizacyjnych dla współczesnej Europy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Grecja mityczna. Tradycje antyczne w religiach i kulturze Europy.
 2. Rzym mityczny. Tradycje antyczne w religiach i kulturze Europy.
 3. Tożsamość grecka. Idea greckiej polis. Kultury miasta-państwa w dziejach Europy.
 4. Antyczne ustroje polityczne od demokracji ateńskiej do republiki rzymskiej. Wzór obywatela i żołnierza.
 5. Miasto w starożytności. Przestrzeń miejska i sztuka - wzór dla urbanistyki Europy.
 6. Wzorce wychowania w Grecji i Rzymie. Trwałość grecko-rzymskiej paidei.
 7. Grecko-rzymska duchowość w filozofii i w literaturze i wpływ tych dziedzin na dalszy rozwój kultury Europy
 8. Kultura życia codziennego Greków i Rzymian: obyczajowość, sport i teatr. Współczesne odniesienia.
 9. Cesarz rzymski. Wizerunek i ideologia władzy. Próba nawiązywania do rzymskiego wzorca na przestrzeni wieków.
 10. Cesarstwo rzymskie i jego uniwersalizm kulturowy. Konsekwencje kulturowe podboju rzymskiego. Rola miast i prowincji. Język i prawo łacińskie.
 11. Nowe tendencje religijne okresu cesarstwa. Chrześcijaństwo dziedzictwem antyku.
 12. Antyk we współczesnej kulturze i polityce.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i/lub prezentacji referatu oraz na zaliczeniu czterech wybranych przez prowadzącego esejów z listy literatury uzupełniającej. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu.

Ocena końcowa:

3 pkt. – dostateczny; 3,5 pkt.  – dostateczny plus; 4 pkt. – dobry; 5 pkt. – dobry plus; 6 pkt. – bardzo dobry.

Literatura podstawowa

 1. Stabryła S., Historia kultury europejskiej, t. I, Starożytność, Kraków 2013.
 2. Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. W. Langauera, L. Trzcionkowskiego, Warszawa 2011.
 2. Ciechanowicz J., Rzym, ludzie i budowle, Warszawa 1987.
 3. Człowiek Grecji, pod red. J. P. Vernant, Warszawa 2000.
 4. Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardina, Warszawa 1997.
 5. Davies J. K., Demokracja Grecji klasycznej, Warszawa 2003.
 6. Dumezil B., Chrześcijańskie korzenie Europy, Kęty 2007.
 7. Europa rzymska, pod red. E. Bisphama, Warszawa 2010.
 8. Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985.
 9. Gillmeister A., Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
 10. Grant M., Mity rzymskie, Warszawa 1993.
 11. Graves R., Mity greckie, Warszawa 1967 i n.
 12. Grecja klasyczna, pod red. R. Osborna, Warszawa 2002.
 13. Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011.
 14. Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987.
 15. Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 1991.
 16. Kolb F., Ideał późnoantycznego władcy, Poznań 2008.
 17. Kolb F., Zmanipulowana „Troja”. Historia – mity – polityka, Gniezno 2016.
 18. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997 i n.
 19. Kulesza R., Ateny Peryklesa, Warszawa 1991.
 20. Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, tłum. M. Brożek, Warszawa 1980 i n., ks. I.
 21. Luce J.V., Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987.
 22. Łanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Warszawa 1981.
 23. Makowiecka E., Sztuka grecka, Warszawa 2008.
 24. Makowiecka E., Sztuka rzymska, od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010.
 25. Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969.
 26. Miller S.G., Starożytni olimpijczycy: sportowe życie antycznej Grecji, Warszawa 2006.
 27. Musiał D., Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001.
 28. Musiał D., Świat grecki Od Homera do Kleopatry, Warszawa 2009.
 29. Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999.
 30. Schumacher L., Faszystowska recepcja propagandy augustowskiej, Poznań 2003.
 31. Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I – IV w., Warszawa 1981.
 32. Świderkówna A., Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.
 33. Veyne P., Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2007.
 34. Wells C., Cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005.
 35. Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988 i n.
 36. Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.
 37. Wipszycka-Bravo E., O starożytności polemicznie, Warszawa 1994.
 38. Zanker P., Apoteoza rzymskiego cesarza. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005.
 39. Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)