SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie II
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-SML2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Małgorzata Szymczak
  • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenia studenta w podstawowe umiejętności z zakresu metodyki pisania pracy dyplomowej i warsztatu historyka, umiejętności gromadzenia i selekcji materiału badawczego, krytycznego korzystania z literatury naukowej oraz tworzenia tekstu naukowego w zakresie historii. Seminarium kończy się napisaniem pracy licencjackiej. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Powtórzenie podstawowych wiadomości w zakresie podstaw badań historycznych, bibliografii, warsztatu naukowego historyka. 2) Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań. 3) Praca z literaturą historyczną, metody gromadzenia i analizy informacji. 4) Przygotowanie konspektu pracy. 5) Specyfika narracji naukowej w zakresie nauk historycznych. 5) Gromadzenie materiału badawczego. 5) Opracowanie materiału badawczego (analiza ilościowa i jakościowa). 6) Prezentacja wyników pracy badawczej.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium jest udział w zajęciach oraz regularne prezentowanie postępów w trakcie zbierania materiałów i pisania pracy licencjackiej. Pierwszy rozdział pracy musi zostać złożony do końca semestru zimowego, całość pracy do dnia 30 czerwca. 

Literatura podstawowa

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Jura J., Roszczypala J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000. 
  3. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego  i Internetu, Warszawa 2009.
  4. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  5. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

1. Znormalizowany wydruk komputerowy: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami 11/2, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dookoła strony).

2. Termin złożenia pracy dyplomowej upływa 30 czerwca ostatniego semestru zajęć.


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 01:19)