SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria organizacji
Kod przedmiotu 04.9-WH-ZDP-TO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć i procesów z zakresu problematyki zarządzania organizacjami wraz z implikacjami praktycznymi. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania, jego wybitnym teoretykami i praktykami. Przekazanie wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach. Poznanie i zrozumienie różnych metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Teoretyczne ujęcie zarządzania. 2) Przegląd szkół zarządzania. 3) Organizacja i modele organizacji. 4) Struktury organizacyjne. 5) Filozofia, etyka i kultura organizacji. 6) Funkcje zarządzania. 7) Zarządzanie zmianami. 8) Zarządzanie globalne. 9) Strategia i metody analizy strategicznej. 10) Benchmarking.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania. Test składa się z dwóch pytań zamkniętych i ośmiu otwartych. Każde pytanie otwarte punktowane jest od 0 do 1 pkt., pytanie zamknięte natomiast 1 (poprawna odpowiedź) lub 0 (zła odpowiedź). Skala ocen:

5,6 – 6,5 pkt. – dostateczny

6,6 – 7,5 pkt. – dostateczny plus

7,6 – 8,5 pkt. – dobry

8,6 – 9,5 pkt. – dobry plus

9,6 – 10 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

  1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2002.
  2. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.
  3. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
  2. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1995

Uwagi

   brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)