SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Archiwum zakładowe
Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-AZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie do wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach i organach nadzorowanych przez państwowe władze archiwalne, poznanie zasad jego działania oraz funkcji i form organizacyjnych

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Pojęcie i ogólna charakterystyka archiwum zakładowego. 2) Cele i zadania archiwum zakładowego. 3) Wyposażenie archiwum zakładowego. 4) Dokumentacja współczesna i jej podział. 5) Materiały archiwalne i niearchiwalne. 6) Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji. 7) Kategorie archiwalne dokumentacji. 8) Pojęcie i charakterystyka rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej. 9) Zasady oznakowania akt i dokumentów. 10) Charakterystyka protokołów i spisów zdawczo-odbiorczych. 11) Zasady ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym. 12) Zakres czynności archiwisty zakładowego. 13) Zasady przyjmowania akt z komórek organizacyjnych. 14) Zasady prowadzenia ewidencji archiwum zakładowego oraz udostępniania akt. 15) Porządkowanie akt. Przygotowanie do brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 16) Zasady przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego. 17) Zasady postępowania z dokumentacją w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja punktowana, pokaz, metody problemowe i sytuacyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 6 punktów za: aktywność podczas zajęć (min. 3 pkt) oraz uzyskanie min. 3 pkt za zaliczenie końcowe w formie ustnej. Uzyskanie większej liczby punktów podnosi ocenę zgodnie z poniższą skalą, przy czym maksymalna liczba pkt za aktywność podczas zajęć wynosi nie więcej niż 50% maksymalnej oceny).

Skala ocen towarzysząca punktom:

10 punktów – bardzo dobry

9 punktów – dobry plus

8 punktów – dobry

7 punktów – dostateczny plus

6 punktów – dostateczny

Na ocenę końcową składa się proporcjonalnie liczba pkt. za aktywność oraz liczba pkt. za zaliczenie końcowe w formie ustnej. Zagadnienia do zaliczenia końcowego przedstawia prowadzący na początku semestru.

Literatura podstawowa

 1. Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, red. C. Kłys, Poznań 1987.
 2. Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2006.
 3. Sasin W., Przechowywanie. Archiwowanie dokumentacji przedsiębiorstwa według nowych zasad, Skierniewice 2006.
 4. Stryjkowski K., Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Archeion. Czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym, 1995-2009, t. XCV-CIX.
 2. Góral J., Archiwa. Przepisy prawne. Stan prawny na dzień 30 czerwca 1997, Toruń 1997.
 3. Kłys S., Archiwistyka praktyczna, Poznań 1986.
 4. Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznań 2001.
 5. Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa-Łódź 1974.
 6. Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz. U. 2002, nr 167, poz. 1375.
 8. Tomczak A., Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje materiałów archiwalnych. Przewodnik metodyczny, Poznań 1978.
 9. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2002, nr 171, poz. 1396 z późniejszymi zmianami.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)