SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kodeks postępowania administracyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kodeks postępowania administracyjnego
Kod przedmiotu 10.6-WH-ZDP-KPA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jacek Donimirski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zasadami obowiązywania i stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nabycie umiejętności korzystania z jego instrumentów, z uwzględnieniem praw i obowiązków strony w postępowaniu administracyjnym.   

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:1). Administracja publiczna pojęcie i zakres znaczeniowy administrowania. Prawo administracyjne materialne i procedura administracyjna. 2) KPA zakres stosowania, właściwość., zasady ogólne. 3) Reguły postępowania administracyjnego, uporządkowany ciąg czynności procesowych, postępowanie o wydanie zaświadczenia, skargi i wnioski. 4) Sposoby oraz terminy załatwiania spraw, przywracanie terminów, metryki, protokoły, adnotacje 5) formy dokumentowania postępowania administracyjnego, rozprawa, protokoły 6).decyzja administracyjna, postanowienia, zarządzenia, środki odwoławcze. 6). Kontrola w postępowaniu administracyjnym    w tym, kontrola sądowa.  

Metody kształcenia

wykład problemowy, praca na ćwiczeniach z wykorzystaniem tekstu aktów  normatywnych, dyskusja interpretacja i wykładnia przepisów, referaty, praca pisemna z zakresu opracowania modelowej decyzji lub środka odwoławczego, omawianie poprawności prac pisemnych, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ćwiczenia: uzyskanie minimum 6 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji, debacie, przygotowaniu samodzielnych prezentacji; zaliczenie w ramach samodzielnego zadania z zakresu opracowania pisemnego projektu decyzji administracyjnej albo pisemnego odwołania od decyzji administracyjnej z możliwością korekty propozycji oceny w późniejszym omówieniu błędów w opracowanym projekcie (do 4 punktów za poprawnie opracowany projekt). Możliwość poprawienia na zajęciach oceny ze sprawdzianu w trybie ustnej odpowiedzi na pytania z zakresu KPA. Powyższe uzupełnia ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. Punkty, które można otrzymać: 2 – aktywność na zajęciach, 1 – systematyczna obecność na zajęciach,    2 – udział w dyskusjach z wykorzystaniem własnych projektów. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji lub dodatkowego sprawdzianu (2-5 pkt. – zaliczenie sprawdzianu).

Punktacja zajęć: bdb – 11 pkt., db plus – 10 pkt., db – 9 pkt., dst plus – 8 pkt., dst – 6 pkt., ndst – poniżej 6 pkt.

Literatura podstawowa

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst ujednolicony – Dziennik Ustaw poz. 2096, z 2019 r /dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.;
  2. Adamiak B., Borkowski J. Postępowanie Administracyjne i Sądowo-Administracyjne  - Warszawa 2011 lub wydania poprawione w/w Autorów;

Literatura uzupełniająca

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego Komentarz dla Praktyków red. L. Klat-Wertelecka A. Mudrecki  Gdańsk 2012;
  2. Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy Postępowanie administracyjne z serii Repetytoria Becka, Rok wydania: 2019.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)