SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Sądownictwo w średniowiecznej Polsce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Sądownictwo w średniowiecznej Polsce
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDW-SŚP- 18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest charakterystyka średniowiecznego polskiego sądownictwa tj. różnych typów sądów i ich stanowego charakteru oraz poznanie podstawowych aktów normatywnych, podziału administracyjnego państwa i głównych urzędów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Statuty Kazimierza Wielkiego i inne akty normatywne.
 2. Podział administracyjny Polski średniowiecznej – ziemie, województwa i powiaty.
 3. Charakterystyka źródeł sądowych – księgi sądowe ziemskie i grodzkie i stan ich zachowania.
 4. Sądy ziemskie w średniowiecznej Polsce.
 5. Przewód sądowy w Polsce.
 6. Urząd starosty – geneza, funkcje, znaczenie.
 7. Sądy grodzkie w średniowiecznej Polsce.
 8. Kancelaria sądów grodzkich i ziemskich – ich personel i organizacja.
 9. Urzędy ziemskie i grodzkie.
 10. Sądownictwo w miastach i wsiach lokowanych na prawie niemieckim.
 11. Sądy konsystorskie jako sądy duchowieństwa.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład analityczny, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest umiejętność krytycznej analizy wskazanego źródła o tematyce prawnej i aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1983.
 2. O. Balzer, Przewód sądowy polski w zarysie, Lwów 1935.
 3. J. Bielecka, Kancelaria grodzka wielkopolska w XVI – XVIII w., Studia Źródłoznawcze, t. 1, 1957.
 4. J. Bielecka, Organizacja i działalność kancelarii ziemskich i grodzkich wielkopolskich XIV – XV w., Archeion, t. 22, 1954.
 5. A. Gąsiorowski, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970.
 6. A. Gąsiorowski, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, czasopismo Prawno – Historyczne, t. 26, 1974, z. 2.
 7. S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski, Poznań 2001.
 8. S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 1-2, Kraków 1925 – 1926.
 9. L. Łysiak, Statuty Kazimierza Wielkiego w Małopolsce w praktyce sądowej XV w., Studia Historyczne, t. 19, 1976, z. 1.
 10. Z. Perzanowski, Dokumenty i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV w., Kraków 1968.
 11. J. Rafacz, Dawny proces polski, Warszawa 1925.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Kurtyka, Odrodzone Królestwo, Kraków 2001.
 2. R. Grodecki, Zachorowski S., Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1926.
 3. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1-2, Lwów 1910-1911.
 4. K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r., Toruń 1990.
 5. J. Matuszewski, O studiach nad urzędnikami w średniowiecznej Polsce, Kwartalnik Historyczny, t. 92, 1985, nr 3.
 6. W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI w., Warszawa 1962.
 7. S. Roman, Geneza Statutów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1961.
 8. J. Rafacz, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Warszawa 1936.
 9.  Z. Rymaszewski, Woźny sądowy, Warszawa 2008
 10. A. Zajda, Staropolska terminologia prawnicza, Kraków 1990.

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 11:57)