SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym
Kod przedmiotu 08.3-WH-EiSTP-PDWSP-Le- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Fabisz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wstępnym celem przedmiotu przypomnienie relacji i związków Polski z Litwą w okresie istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studenta z historią Republiki Litewskiej w okresie 1918-1940. Ukazanie stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym i w początkach II wojny światowej. Przedstawienie znaczenia litewskiej mniejszości narodowej w dziejach II Rzeczypospolitej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

1. Rzeczpospolita Obojga Narodów.

2. Litwa w okresie I wojny światowej (1914-1918).

3.Litwa i Polska u progu niepodległości.

4. Stosunki polsko-litewskie 1918-1919. 

5. "Bunt" Żeligowskiego 1920 r. i jego wpływ na relacje Polski z Litwą.

6. Litwa Środkowa a Litwa Kowieńska 1920-1922.

7. Polska i Litwa w okresie konfrontacji 1922-1925.

8. Lata rokowań międzynarodowych 1926-1928.

9. Okres zastoju 1929-1933.

10. Czas nadziei i rozczarowań 1934-1937.

11.Nawiązanie stosunków dwustronnych 1938-1939.

12.Sprawa neutralności Litwy wobec wojny polsko-niemieckiej 1939 r.

13. Litwa a sprawy polskie 1939-1940.

14. Utworzenie Litwy radzieckiej.

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacja, referat, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie referatu lub prezentacji na zadany temat oraz zaliczenie jednej lektury w ramach konsultacji.

Literatura podstawowa

D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007;

P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996;

P. Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985;

P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1997;

P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.

B. Makowski, Litwini w Polsce 1920-1939, Warszawa 1986;

J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 i nast. wyd.;

A. Rachuba i inni, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa 2009;

J. Subocz, Polityka zagraniczna Litwy wobec Polski 1918-1923, Lublin 2013;

J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985.

Literatura uzupełniająca

Wykaz literatury uzupełniającej znajduje się w bibliografii prac wymienionych jako literatura podstawowa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)