SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia regionalna - XVI-XVIII wiek - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia regionalna - XVI-XVIII wiek
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-HR- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
  • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać specyfikę polityczną oraz geopolityczną ziem tzw. regionu, ze szczególnym uwzględnieniem jego pogranicznego położenia oraz konsekwencji przynależności do różnych organizmów państwowych; ma przedstawić przyczyny, przebieg i wieloaspektowe skutki różnorodności religijnej w XVI w.; ma ukazać specyfikę kulturowo-społeczną kontrreformacji śląskiej oraz przemian w sferze świadomości religijnej w XVIII w. Przedmiot ma na celu wskazać szczególną pozycję gospodarczą Śląska/ Brandenburgii w okresie wczesnonowożytnym i wynikające z tego w XVIII w. konsekwencje; ma za zadanie przybliżyć historię regionalną poszczególnych miejscowości- z akcentem na dzieje społeczne oraz wyznaniowe XVI-XVIII w.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu historii nowożytnej.

Zakres tematyczny

1. Śląsk we władaniu Habsburgów: ustrój polityczny, podziały terytorialne i administracyjne. 2. Ziemia Lubuska: historia przynależności politycznej i podziałów polityczno-administracyjnych. 3. Rozwój śląskiej reformacji, różnorodność wyznaniowa, zmagania religijne, stabilizacja życia religijnego w XVIII w. 4. Gospodarka śląska w czasach Habsburgów; rozwój gospodarczy w ramach państwa brandenburskiego; struktura własnościowa 5. Śląsk w państwie pruskim: przekształcenia ustrojowe, administracyjne i gospodarcze. Unifikacja regionu w ramach państwa pruskiego. 6. Nowożytne społeczeństwo Śląska: szlachta, mieszczanie, chłopi, duchowieństwo świeckie i zakonne 6. Kultura, oświata (zróżnicowania w architekturze regionu).

 

Metody kształcenia

 

ćwiczenia: praca pod kierunkiem, praca w grupach, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

ćwiczenia: uzyskanie określonej liczby punktów odpowiadającej poszczególnym ocenom:

bdb – 10 pkt, db plus – 9 pkt, db – 8 pkt, dst plus – 7 pkt, dst – 5 pkt, ndst – poniżej 5 pkt.

Liczba 4 pktów przysługuje studentom za aktywność podczas zajęć polegającą na udziale w dyskusji  (po 1 pkcie za zajęcia), 4 pkt za przedstawienie prezentacji multimedialnej (0 pkt.-ndst, 2 pkt-dst, 3 pkt-bd, 4 pkt-bdb), 2 pkt. za pracę w grupach. W przypadku braku aktywności, braku pracy w grupie lub nie oddania i nie przedstawienia prezentacji  nie przyznaje się punktów, a student zobowiązany jest uzyskać punkty (min. 4 pkt) w ramach konsultacji.

 

Literatura podstawowa

1. Historia Śląska, p. red. M. Czaplińskiego, E. Kaszuby, G. Wąs, R. Żerelika, Wrocław 2002.

2. Kamiński A., Wachowiak B., Dzieje Brandenburgii-Prus. Na progu czasów nowożytnych (1500-1701), Poznań2001.

Literatura uzupełniająca

Biebersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, red. T. Jaworski, Zielona Góra 2006.

Bujkiewicz Z., Krajobraz materialny i społeczny Zielonej Góry od końca XVIII do połowy XIX wieku, Zielona Góra 2003.

Burda B., Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesno nowożytnym (1526-1740), Zielona Góra 2007.

Bytom Odrzański. Zarys dziejów, red. W. Strzyżewski, Bytom Odrzański-Zielona Góra 2000

Dolański D., Najspokojniejszy Kościół. Reformacja w księstwie głogowskim w XVI w., Zielona Góra 1998.

Dolański D., Tadeusz Kuntze – malarz rodem z Zielonej Góry (1733-1793), Zielona Góra 1993.

Dolański D., Konopnicka M., Rola religii dla przenikania się kultur na Środkowym Nadodrzu w okresie od XVI do XVII wieku, w: Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, Archiwum Etnograficzne, t. 42, red. M. Buchowski, A. Brencz, Wrocław-Poznań 2004.

Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005.

Dziedzictwo kultury Dolnego Śląska, red. Z. Kłodnicki, Wrocław 1996.

Dzieje Świebodzina, red. W. Strzyżewski, Świebodzin-Zielona Góra 2007

Glancey J., Historia architektury, Warszawa 2002.

Głogów. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, Wrocław-Głogów 1994.

Harasimowicz J., Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji, Wrocław 1986.

Historia Zielonej Góry, red. W. Strzyżewski, t. 1-2, Zielona Góra 2011-2012.

Jaworski T., Mobilność społeczeństwa wielokulturowego na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVIII w., Zielona Góra 2007.

Jaworski T., Wojna pokój i religia a ruchy ludnościowe na polskim pograniczu zachodnim w XVII w. i na początku XVIII w., Zielona Góra 1998.

Kąsinowska R., Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003

Konopnicka M., Kontrreformacja w księstwie głogowskim (XVII-XVIII w.), Zielona Góra 2002.

Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, Katowice 2009.

Kowalski S., Zabytki Środkowego Nadodrza: katalog architektury i urbanistyki, Zielona Góra 1976.

Kożuchów. Zarys dziejów, red. T. Andrzejewski, Kożuchów 2003.

Kuczer J., Archiwum Herminy von Reuss, Zielona Góra 2009.

Kuczer J., Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740), Zielona Góra 2007.

Kuczer J., Strzyżewski W., Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671-1727, Warszawa 2006.

Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. 1-: 2003-

Ludzie Środkowego Nadodrza, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998.

Maleczyńska E., Życie codzienne Śląska w dobie odrodzenia, Warszawa 1973.

Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 2,Warszawa 1995.

Maroń J., Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku, Wrocław 2000.

Międzyrzecz. Dzieje miasta, red. W. Strzyżewski, M. Tureczek, Międzyrzecz 2009.

Nowa Sól. Dzieje miasta, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1993.

Orzechowski K., Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe, Warszawa-Wrocław 1979.

Orzechowski K., Terytorialne podział Śląska, „Kwartalnik Opolski” 1971, t. 17, z. 2-4.; 1971, t. 18, nr 1.

Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, Archiwum Etnograficzne, t. 42, red. M. Buchowski,A. Brencz, Wrocław-Poznań 2004.

Serbołużyczanie – Łużyce. Badania historyczne i fascynacje, red. T. Jaworski, W. Pyżewicz (Zielonogórskie Studia Łużyckie, t. 2), Zielona Góra 1998.

Sękowski R., Niełatwe sąsiedztwo. Szkice i wypisy źródłowe z dziejów stosunków sąsiedzkich na pograniczu śląsko-polskim w XVI i XVII wieku, Opole 201

Strzyżewski W., Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek), Warszawa 2009.

Strzyżewski W., Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.

Świebodzin. 700 lat historii, red. W. Strzyżewski, Świebodzin 2002.

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) na ziemiach nadodrzańskich, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)